Obchodný sprostredkovateľ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Obchodný sprostredkovateľ

Obchodný sprostredkovateľ prezentuje, ponúka a predvádza tovar a služby spoločnosti, ktorú zastupuje. Získava nových zákazníkov, pripravuje obchodné a cenové ponuky. Vyhľadáva potencionálnych obchodných partnerov, vykonáva servis až do ukončenia obchodu. Ak sa jedná o stáleho zákazníka, tak preberá o neho starostlivosť. Vedie obchodné stretnutia a pripravuje obchodné ponuky. Obchodný sprostredkovateľ zväčša cestuje za zákazníkmi.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Obchodný zástupca
Predajca
Sales Representative
Sprostredkovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3324 - Obchodní sprostredkovatelia
SK ISCO-08 3324000 - Obchodný sprostredkovateľ
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 predvádzacie techniky
 • stupeň EKR 4 typy spotrebiteľských služieb
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 4 obchodné vzťahy
  Špecifikácia:
  klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
 • stupeň EKR 4 prevádzka veľkoobchodu
 • stupeň EKR 4 prevádzka maloobchodu
 • stupeň EKR 4 manažment
 • stupeň EKR 4 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 2 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
 • stupeň EKR 4 náležitosti cenovej ponuky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
 • stupeň EKR 4 poskytovanie rád a informácií o vlastnostiach a spôsoboch používania predávaného tovaru, vrátane predvedenia
 • stupeň EKR 4 zisťovanie spätnej väzby - follow up
 • stupeň EKR 4 prijímanie objednávok od zákazníkov na tovar, ktorý nemôže predajňa ihneď poskytnúť
 • stupeň EKR 4 vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 4 prejednávanie objednávok, popr. ďalších podmienok pri plnení objednávok s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 prejednávanie a uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
 • stupeň EKR 4 aplikácia praktík uzatvárania obchodu
 • stupeň EKR 4 profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 4 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 analýza procesov zákazníckeho servisu a návrh optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 4 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 4 aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na uzatváranie objednávok, obchodných zmlúv, ale aj spracovávanie podkladov pre reklamačné konanie vedené s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 prijímanie a prejednávanie požiadaviek zákazníkov
 • stupeň EKR 4 vedenie, aktualizácia a archivácia databázy klientov
 • stupeň EKR 4 aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov
 • stupeň EKR 4 príprava cenových a obchodných ponúk
 • stupeň EKR 4 archivácia súvisiacej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 vykazovanie dosiahnutých výsledkov v obchodnej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie