Elektromontér trakčnej siete

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Elektrikár
Elektrotechnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
7413 - Elektromontéri a opravári elektrických vedení
SK ISCO-08
7413003 - Elektromontér trakčnej siete
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik elektrických vedení

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrická stanica
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
3
technické kreslenie v elektrotechnike
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
3
elektrické siete
3
bleskozvody, ich montáže a revízie
3
elektrické stroje a prístroje
3
elektronické meracie prístroje a systémy
3
časomerné prístroje a zariadenia
3
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
3
metódy istenia elektrických obvodov
3
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
3
testovacie a diagnostické prístroje
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
postupy elektrodiagnostiky
3
zásady prevádzkovej kontroly
3
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
3
elektrotechnika
3
právne predpisy a pojmy v energetike
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
3
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
3
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba kábelárskych strojov a zariadení
3
manuálne elektromontážne a stavebné práce podľa technickej dokumentácie
3
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
3
montáž a zapájanie meracích prístrojov a súprav na meranie a kontrolu odberu elektrickej energie na podružné merania
3
odstraňovanie následkov havárií, kalamít a poruchových stavov v elektrických sieťach
3
pravidelné a mimoriadne prehliadky na zariadeniach
Špecifikácia:
Prehliadky a revízie zariadení v zmysle platných slovenských technických noriem.
3
údržba a opravy jednotlivých prvkov, zariadení, sietí a systémov riadiacej techniky v energetike
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.