Elektromontér trakčnej siete

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Elektromontér trakčnej siete

Elektromontér trakčnej siete vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Elektrikár
Elektrotechnik
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7413 - Elektromontéri a opravári elektrických vedení
SK ISCO-08 7413003 - Elektromontér trakčnej siete
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Mechanik elektrických vedení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 elektrická stanica
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 3 elektrické siete
 • stupeň EKR 3 bleskozvody, ich montáže a revízie
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 3 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 3 časomerné prístroje a zariadenia
 • stupeň EKR 3 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 3 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 3 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 3 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 3 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 3 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 3 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a pojmy v energetike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
 • stupeň EKR 3 opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba kábelárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 manuálne elektromontážne a stavebné práce podľa technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
 • stupeň EKR 3 montáž a zapájanie meracích prístrojov a súprav na meranie a kontrolu odberu elektrickej energie na podružné merania
 • stupeň EKR 3 odstraňovanie následkov havárií, kalamít a poruchových stavov v elektrických sieťach
 • stupeň EKR 3 pravidelné a mimoriadne prehliadky na zariadeniach
  Špecifikácia:
  Prehliadky a revízie zariadení v zmysle platných slovenských technických noriem.
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy jednotlivých prvkov, zariadení, sietí a systémov riadiacej techniky v energetike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie