Fytoinšpektor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fytoinšpektor Fytoinšpektor vykonáva rastlinolekársku kontrolu, vzorkovanie rastlín, rastlinných produktov, iných predmetov, prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov. Zabezpečuje diagnostikovanie hospodársky významných škodlivých organizmov. Usmerňuje ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti škodlivým organizmom. Usmerňuje uplatňovanie metodík prognóz, signalizácie a evidencie škodlivých organizmov, nariaďuje rastlinolekárske opatrenia, pričom využíva vedomosti z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, metodík a pokynov vydávaných nadriadenými alebo kontrolnými orgánmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1768/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na plnenie a kontrolu rastlinolekárskych opatrení podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti (§ 18 ods. 5)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142005
ESCO
1368
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142005

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy aplikácie výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Vrátane patopsychológie rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
mykológia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: V oblasti rastlinolekárskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Vrátane poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agrochémia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ošetrovania poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, spôsoby a technické prostriedky likvidácie nežiaducich organizmov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárske kontroly rastlín a rastlinných produktov pri premiestňovaní, dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Kontrola pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárska kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: rastlinolekárska kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov pri ich pestovaní, výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárska kontrola činnosti subjektov, osôb a rastlinných pasov
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Vrátane rastlinolekárskej kontroly zásielky a dokladov pri dovoze, vývoze a tranzite.
Perspektíva: Aktuálna
7
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola skladov poľnohospodárskych surovín a produktov rastlinného pôvodu
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie základných diagnostických a vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Vrátane terénnej diagnostiky hlavných druhov škodlivých organizmov a burín, napr. v poľných podmienkach a krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázami ochrany rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participovanie na vytváraní databázy toxikologických informácií
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.