Technik v živočíšnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik v živočíšnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat a zabezpečuje prevádzku mechanizácie živočíšnej výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142003 - Technik v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi požiadavkami hospodárskych zvierat.
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja a pod.
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
Špecifikácia:
Využívanej v živočíšnej výrobe.
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
4
zootechnika
Špecifikácia:
Vrátane anatómie zvierat, chovu zvierat, ich výživy a reprodukcie.
4
zoológia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
normy spotreby práce
Špecifikácia:
Normy a normatívy v živočíšnej výrobe.
4
zásady tvorby technologických postupov výroby
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základné zásady v ochrane zdravia hospodárskych zvierat a starostlivosti o ich zdravie.
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
4
zásady správnej praxe pri chove hospodárskych zvierat
4
ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
technické procesy v živočíšnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri chove hospodárskych zvierat
4
právne predpisy a základné pojmy v živočíšnej výrobe
4
zootechnická dokumentácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie hygienických noriem, bezpečnostných a veterinárnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k oblasti agropotravinárstva
Špecifikácia:
Vrátane zabezpečenia liečby zvierat, aplikácie veterinárnych zákrokov a pod.
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Špecifikácia:
Riadenie procesu technologických postupov pri chove, výžive a ochrane hospodárskych zvierat. Analýza a riadenie živočíšnej výroby podľa stanovených parametrov kvality. Organizácia a kontrola pracovného procesu v hospodárskej budove pri kŕmení a ošetrovaní hospodárskych zvierat.
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
orientácia v technologických postupoch
Špecifikácia:
Vrátane zabezpečovania chovateľských postupov a technológií chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní.
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
4
spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
4
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zabíjačkových zvierat
4
zabezpečovanie reprodukcie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Vrátane kontroly reprodukcie hospodárskych zvierat.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v živočíšnej výrobe
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení živočíšnej výroby
Špecifikácia:
Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove hospodárskych zvierat
4
zabezpečovanie procesov získavania, prvotného ošetrenia a uchovávania živočíšnych produktov
4
kontrola výživy hospodárskych zvierat
4
kontrola denného režimu chovu hospodárskych zvierat
4
zabezpečovanie kompletnej zootechnickej a účtovnej evidencie v živočíšnej výrobe
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby
4
určovanie činností v agropodnikaní dodávateľským spôsobom
4
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
4
riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov v živočíšnej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.