Technik v živočíšnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik v živočíšnej výrobe

Technik v živočíšnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat a zabezpečuje prevádzku mechanizácie živočíšnej výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142003 - Technik v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi požiadavkami hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja a pod.
 • stupeň EKR 4 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 4 metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
  Špecifikácia:
  Využívanej v živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
 • stupeň EKR 4 zootechnika
  Špecifikácia:
  Vrátane anatómie zvierat, chovu zvierat, ich výživy a reprodukcie.
 • stupeň EKR 4 zoológia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 normy spotreby práce
  Špecifikácia:
  Normy a normatívy v živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Základné zásady v ochrane zdravia hospodárskych zvierat a starostlivosti o ich zdravie.
 • stupeň EKR 4 reprodukcia hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 zásady správnej praxe pri chove hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 postupy merania efektívnosti výrobného procesu
 • stupeň EKR 4 technické procesy v živočíšnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri chove hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 zootechnická dokumentácia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie hygienických noriem, bezpečnostných a veterinárnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k oblasti agropotravinárstva
  Špecifikácia:
  Vrátane zabezpečenia liečby zvierat, aplikácie veterinárnych zákrokov a pod.
 • stupeň EKR 4 organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
 • stupeň EKR 4 komplexné riadenie živočíšnej výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie procesu technologických postupov pri chove, výžive a ochrane hospodárskych zvierat. Analýza a riadenie živočíšnej výroby podľa stanovených parametrov kvality. Organizácia a kontrola pracovného procesu v hospodárskej budove pri kŕmení a ošetrovaní hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
  Špecifikácia:
  V živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 orientácia v technologických postupoch
  Špecifikácia:
  Vrátane zabezpečovania chovateľských postupov a technológií chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní.
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zabíjačkových zvierat
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie reprodukcie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly reprodukcie hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení živočíšnej výroby
  Špecifikácia:
  Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie procesov získavania, prvotného ošetrenia a uchovávania živočíšnych produktov
 • stupeň EKR 4 kontrola výživy hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 kontrola denného režimu chovu hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie kompletnej zootechnickej a účtovnej evidencie v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby
 • stupeň EKR 4 určovanie činností v agropodnikaní dodávateľským spôsobom
 • stupeň EKR 4 určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
 • stupeň EKR 4 riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov v živočíšnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie