Technik v oblasti záhradníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik v oblasti záhradníctva

Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania všetkých druhov záhradníckych rastlín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Záhradník
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142004 - Technik v oblasti záhradníctva
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 ovocinárstvo
 • stupeň EKR 4 spôsoby údržby parkov
  Špecifikácia:
  Spôsoby údržby trávnikov, športových plôch a ostatnej zelene.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
 • stupeň EKR 4 dendrológia
 • stupeň EKR 4 arboristika
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
 • stupeň EKR 4 spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické, biologické a hydrologické vlastnosti. Posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.
 • stupeň EKR 4 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 4 manažment závlah
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 botanika
 • stupeň EKR 4 fytotechnika
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby
 • stupeň EKR 4 normy spotreby práce
  Špecifikácia:
  Normy a normatívy v oblasti záhradníctva.
 • stupeň EKR 3 floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
 • stupeň EKR 4 spôsoby pestovania rastlín
  Špecifikácia:
  Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
 • stupeň EKR 4 manažment záhradných stavieb
  Špecifikácia:
  Skleníky, fóliovníky, pareniská a pod.
 • stupeň EKR 4 technológie a prevádzka skleníkových systémov
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v oblasti záhradníctva
 • stupeň EKR 4 technické procesy v záhradníctve a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní záhradníckych rastlín
 • stupeň EKR 4 postupy merania efektívnosti výrobného procesu
 • stupeň EKR 4 parametre kvality v oblasti záhradníctva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
 • stupeň EKR 4 aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
 • stupeň EKR 4 aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
 • stupeň EKR 4 zakladanie a udržiavanie zelene
  Špecifikácia:
  Vrátane trávnatých plôch, záhrad, parkov a krajiny.
 • stupeň EKR 4 hnojenie záhradných rastlín
 • stupeň EKR 4 zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
 • stupeň EKR 4 údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
 • stupeň EKR 4 sledovanie stavu porastov počas vegetácie
 • stupeň EKR 4 pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde aj v kontajneroch
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
 • stupeň EKR 4 komplexné riadenie záhradníckej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov. Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
  Špecifikácia:
  Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti záhradníctva a životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
 • stupeň EKR 4 zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
 • stupeň EKR 4 organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
 • stupeň EKR 4 navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
  Špecifikácia:
  V záhradníctve.
 • stupeň EKR 4 koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
  Špecifikácia:
  V záhradníctve.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dozoru nad ich funkčnou spôsobilosťou
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie, údržba náradia a jeho využívanie pri aranžovaní v záhradníctve
 • stupeň EKR 4 zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
  Špecifikácia:
  Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou \"in vitro\".
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
  Špecifikácia:
  Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
 • stupeň EKR 4 komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti záhradníctva
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v záhradníctve
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie ekonomických poznatkov v oblasti záhradníctva
 • stupeň EKR 4 organizácia agrotechnických úkonov v oblasti záhradníctva
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie