Technik v oblasti záhradníctva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania všetkých druhov záhradníckych rastlín.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Záhradník
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142004 - Technik v oblasti záhradníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ovocinárstvo
4
spôsoby údržby parkov
Špecifikácia:
Spôsoby údržby trávnikov, športových plôch a ostatnej zelene.
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
4
dendrológia
4
arboristika
4
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
4
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
4
pedológia
Špecifikácia:
Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické, biologické a hydrologické vlastnosti. Posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
metódy výživy rastlín
4
manažment závlah
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
botanika
4
fytotechnika
4
zásady tvorby technologických postupov výroby
4
normy spotreby práce
Špecifikácia:
Normy a normatívy v oblasti záhradníctva.
4
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
3
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
4
spôsoby pestovania rastlín
Špecifikácia:
Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
4
manažment záhradných stavieb
Špecifikácia:
Skleníky, fóliovníky, pareniská a pod.
4
technológie a prevádzka skleníkových systémov
4
ekonomika a riadenie v oblasti záhradníctva
4
technické procesy v záhradníctve a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní záhradníckych rastlín
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
parametre kvality v oblasti záhradníctva
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
4
zakladanie a udržiavanie zelene
Špecifikácia:
Vrátane trávnatých plôch, záhrad, parkov a krajiny.
4
hnojenie záhradných rastlín
4
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
4
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
4
pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde aj v kontajneroch
4
ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
4
komplexné riadenie záhradníckej výroby
Špecifikácia:
Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov. Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Špecifikácia:
Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti záhradníctva a životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
4
zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
Špecifikácia:
V záhradníctve.
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
Špecifikácia:
V záhradníctve.
4
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dozoru nad ich funkčnou spôsobilosťou
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
4
nastavovanie, ošetrovanie, údržba náradia a jeho využívanie pri aranžovaní v záhradníctve
4
zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
4
zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
Špecifikácia:
Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou \"in vitro\".
4
zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
Špecifikácia:
Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti záhradníctva
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v záhradníctve
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov v oblasti záhradníctva
4
organizácia agrotechnických úkonov v oblasti záhradníctva
4
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.