Technik v rastlinnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik v rastlinnej výrobe

Technik v rastlinnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín a zabezpečuje prevádzku mechanizácie rastlinnej výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Agronóm
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142002 - Technik v rastlinnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  Vedomosti o vzniku pôdy, jej jednotlivých druhoch a typoch, mechanických, biologických a hydrologických vlastnostiach. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.
 • stupeň EKR 4 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami poľnohospodárskych plodín.
 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 4 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 4 metódy výživy rastlín
  Špecifikácia:
  Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.
 • stupeň EKR 4 osevné postupy
 • stupeň EKR 4 rastlinolekárstvo
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Technický stav strojov a zariadení v rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 fytotechnika
 • stupeň EKR 4 botanika
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby
 • stupeň EKR 4 manažment závlah
 • stupeň EKR 4 normy spotreby práce
  Špecifikácia:
  A normatívy v rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
 • stupeň EKR 4 postupy merania efektívnosti výrobného procesu
 • stupeň EKR 4 parametre kvality v rastlinnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie poľnohospodárskej farmy
  Špecifikácia:
  Podieľanie sa na zabezpečení plynulého chodu farmy.
 • stupeň EKR 4 komplexné riadenie rastlinnej výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie procesu technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín. Analýza a riadenie poľnohospodárskych systémov podľa stanovených parametrov kvality.
 • stupeň EKR 4 organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
 • stupeň EKR 4 navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dozoru nad ich funkčnou spôsobilosťou
 • stupeň EKR 4 orientácia v technologických postupoch
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 organizácia agrotechnických úkonov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení rastlinnej výroby
  Špecifikácia:
  Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
 • stupeň EKR 4 komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti rastlinnej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie