Technik v rastlinnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik v rastlinnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín a zabezpečuje prevádzku mechanizácie rastlinnej výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Agronóm
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142002 - Technik v rastlinnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pedológia
Špecifikácia:
Vedomosti o vzniku pôdy, jej jednotlivých druhoch a typoch, mechanických, biologických a hydrologických vlastnostiach. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami poľnohospodárskych plodín.
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
metódy výživy rastlín
Špecifikácia:
Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.
4
osevné postupy
4
rastlinolekárstvo
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Technický stav strojov a zariadení v rastlinnej výrobe.
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
fytotechnika
4
botanika
4
zásady tvorby technologických postupov výroby
4
manažment závlah
4
normy spotreby práce
Špecifikácia:
A normatívy v rastlinnej výrobe.
4
ekonomika a riadenie v rastlinnej výrobe
4
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
parametre kvality v rastlinnej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie poľnohospodárskej farmy
Špecifikácia:
Podieľanie sa na zabezpečení plynulého chodu farmy.
4
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Špecifikácia:
Riadenie procesu technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín. Analýza a riadenie poľnohospodárskych systémov podľa stanovených parametrov kvality.
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
4
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dozoru nad ich funkčnou spôsobilosťou
4
orientácia v technologických postupoch
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
4
spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v rastlinnej výrobe
4
organizácia agrotechnických úkonov v rastlinnej výrobe
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení rastlinnej výroby
Špecifikácia:
Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti rastlinnej výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.