Technik v oblasti plemenárskej biológie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik v oblasti plemenárskej biológie zabezpečuje technický výkon kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat (hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a bežcov, oviec a kôz) a plemenárskej práce v danom regióne.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Plemenársky zootechnik na výkon kontroly úžitkovosti
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3141 - Technici v oblasti biologických vied (okrem medicíny)
SK ISCO-08
3141002 - Technik v oblasti plemenárskej biológie
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Špecifikácia:
Hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy.
4
spôsoby chovu hydiny a hydinová produkcia
4
zootechnika
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
4
plemenárska biológia
4
anatómia mliečnej žľazy
4
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
metódy a formy práce v poradenskom procese
4
normy a metódy kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat
4
šľachtenie a plemenitba
4
orgány štátnej správy pre oblasť plemenárskeho dovozu a kontroly
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vykonávanie skúšok dojivosti hovädzieho dobytka
4
vyhodnotenie výsledkov produkcie v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
vedenie evidencie pre jednotlivé činnosti kontroly úžitkovosti
4
organizácia bonitácií v chovoch hospodárskych zvierat
4
kontrola úžitkovosti mäsových a dojčiacich kráv
4
kontrola mliekovej úžitkovosti
4
kontrola úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka
4
kontrola úžitkovosti ošípaných
4
kontrola úžitkovosti hydiny a bežcov
4
kontrola úžitkovosti oviec a kôz
4
odosielanie údajov z kontroly úžitkovosti na automatizované spracovanie
4
odosielanie vzoriek mlieka na analýzu
4
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti plemenárskej biológie
4
účasť na doškoľovacích kurzoch na výkon kontroly úžitkovosti
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon úloh starostlivosti o rozvoj plemenitby podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. a)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.