Operátor parného stroja a kotla (kurič)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor parného stroja a kotla (kurič)

Operátor parného stroja a kotla (kurič) obsluhuje rôzne druhy kotlov, výmenníkov tepla a redukčných staníc pary. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Kurič parných kotlov
Strojník - kurič
Strojník energetických zariadení - kurič
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8182 - Operátori parných strojov a kotlov
SK ISCO-08 8182000 - Operátor parného stroja a kotla (kurič)
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Operátor kotla (kurič)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Zariadenia na výrobu pary, turbíny a riadiace systémy na výrobu tepla, výmenníky tepla, redukčné stanice pary a pod.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  V teplárenstve.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.
 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  Elektrina, tlak a teplo.
 • stupeň EKR 4 meracie prístroje a systémy v energetike
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v energetike
  Špecifikácia:
  V teplárenstve.
 • stupeň EKR 4 technické normy v teplárenstve
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
  Špecifikácia:
  Práca s parným strojom alebo kotlom.
 • stupeň EKR 4 zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Uhlie, plyn a mazut.
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia v teplárenstve
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha, riadenie a kontrola činností rôznych druhov parných strojov alebo kotlov
  Špecifikácia:
  Kontrola údajov meracích a regulačných prístrojov na riadiacich paneloch a vo velínoch teplárenských zariadení a pod.
 • stupeň EKR 4 sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov
 • stupeň EKR 4 nahlasovanie zistených závad a porúch technikovi prevádzky
 • stupeň EKR 4 vedenie záznamov o stave parného stroja alebo kotla v prevádzkovom denníku
  Špecifikácia:
  Priebeh prevádzky kotla, manipulácii, poruche a iných skutočnostiach, ktoré sa vyskytli počas zmeny.
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie zaznamenaných údajov meracích prístrojov
 • stupeň EKR 4 analýza poruchových a neštandardných stavov prevádzky zariadení a kotlov, vrátane návrhov technických riešení
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na realizácii opráv a servisných prác na parných strojoch alebo kotloch
 • stupeň EKR 4 príprava prevádzky parného stroja alebo kotla
  Špecifikácia:
  Zodpovednosť za jeho ekonomickú, efektívnu a bezpečnú prevádzku, za zaistenie kotla a jeho zariadení do opravy pri dodržaní, príslušných interných smerníc, STN, príslušných vyhlášok a predpisov BOZP a PO.
 • stupeň EKR 4 operatívne riadenie činnosti kuričov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach (§ 14 ods. 1 písm. e)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie