Chovateľ a cvičiteľ psov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chovateľ a cvičiteľ psov

Chovateľ a cvičiteľ psov sa stará o psov a vykonáva ich výcvik, a to s ohľadom na ich budúce využitie. Usmerňuje chovateľov cvičených psov, ako majú postupovať v starostlivosti o nich.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08 5164005 - Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 etológia
  Špecifikácia:
  Psov.
 • stupeň EKR 3 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o životných podmienkach psov.
 • stupeň EKR 3 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
  Špecifikácia:
  Psov.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 spôsoby kŕmenia a výživy psov
 • stupeň EKR 3 plemená psov, charakter a vlastnosti psov
 • stupeň EKR 3 spôsoby poskytovania veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom
 • stupeň EKR 3 ochorenia, stavy a úrazy psov
 • stupeň EKR 3 druhy stavieb a pomôcok pre psov
 • stupeň EKR 3 evidencia súvisiaca s chovom a výcvikom psov
 • stupeň EKR 3 kynológia
  Špecifikácia:
  Vedomosti o psoch, ich pôvode a genetike, šľachtiteľstve psích plemien, výcviku psov a práci so psami, psích športoch, chove a odchove psov, ošetrovaní a starostlivosti o psov a okrajovo aj o časti veterinárneho lekárstva.
 • stupeň EKR 3 metódy reprodukcie psov
 • stupeň EKR 3 vedomosti o tvorbe podmienených reflexov a signálnej sústave psov
 • stupeň EKR 3 spôsoby a techniky výcviku psov
  Špecifikácia:
  Podľa špecifických nárokov na špecializované plemenné skupiny.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 starostlivosť o zdravie zvierat
  Špecifikácia:
  Poskytovanie základných veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom.
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie reprodukcie zvierat
  Špecifikácia:
  Psov.
 • stupeň EKR 3 vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti výučby a výcviku psov
 • stupeň EKR 3 výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
  Špecifikácia:
  Výcvik služobných a pracovných zvierat je zameraný napr. na stráženie, pátranie, stopovanie, záchranu, obranu, či vodenie.
 • stupeň EKR 3 príprava a dávkovanie krmiva pre psov
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o narodené šteňatá a o ich správny rast
 • stupeň EKR 3 chov psov
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o rôzny druhy psov, ich kŕmenie a čistenie.
 • stupeň EKR 3 údržba psích príbytkov
 • stupeň EKR 3 evidencia súvisiaca s chovom a výcvikom psov
 • stupeň EKR 3 rady a konzultácie v rámci výučby a výcviku psov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz výcvikár - figurant I., II., III. triedy viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie