Tréner koní

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tréner koní

Tréner koní sa stará o kone a vykonáva činnosti súvisiace s ich športovou prípravou. Zabezpečuje tréning jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a voltíž podľa toho, na aký druh jazdeckého športu sa špecializuje. Dohliada na komplexnú športovú prípravu jazdcov.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Dostihový poriadok Slovenskej republiky pod č. 888/2010-410 z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 28. 3. 1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších doplnkov (časť VII, čl. 366., 367, 368)

viac...
ISCO-08 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08 5164004 - Tréner koní
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 4 spôsoby chovu koní
 • stupeň EKR 4 plemená koní
  Špecifikácia:
  Vlastnosti jednotlivých plemien koní.
 • stupeň EKR 4 anatómia, fyziológia a morfológia koní
 • stupeň EKR 4 spôsoby starostlivosti o kone
 • stupeň EKR 4 sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
 • stupeň EKR 4 zootechnika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby výcviku koní
  Špecifikácia:
  Spôsoby tréningu jazdeckých koní a príprava na drezúrne a skokové súťaže, terénne jazdy.
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky koní.
 • stupeň EKR 4 ochorenia, stavy a úrazy koní
 • stupeň EKR 4 spôsoby kŕmenia a výživy koní
 • stupeň EKR 4 spôsoby tréningu jazdcov
 • stupeň EKR 4 voltíž
  Špecifikácia:
  Jazdecká disciplína, ktorá umožňuje voltižérom v harmónii s koňom prejaviť vlastnú osobnosť prostredníctvom gymnastických a umeleckých prvkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava a dávkovanie krmiva pre kone
 • stupeň EKR 4 napájanie, kŕmenie a pasenie koní
  Špecifikácia:
  Vrátane dokrmovania športových koní.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone a pod.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých, nepravidelných, chorých kopýt.
 • stupeň EKR 4 práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
 • stupeň EKR 4 príprava koní na transport, ich nakladanie a preprava
 • stupeň EKR 4 posudzovanie koňa z hľadiska fyziológie, anatómie a základnej starostlivosti o jeho zdravie
 • stupeň EKR 4 posudzovanie koňa pred a po podkúvaní alebo korektúrou
 • stupeň EKR 4 príprava športových koní pod sedlom a v ťahu
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie tréningu jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a voltíž.
 • stupeň EKR 4 nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 bezpečná fixácia koňa na určenom mieste
 • stupeň EKR 4 základný výcvik koní
 • stupeň EKR 4 predvádzanie koňa v pokoji, kroku a kluse
 • stupeň EKR 4 akrobatické a gymnastické cvičenie na cválajúcom koni
 • stupeň EKR 4 evidencia koní a ich zdravotného stavu
  Špecifikácia:
  Vedenie liečebného denníka so záznamami o liečbe a liekoch aplikovaných trénovaným koňom.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie účasti koní na dostihoch
  Špecifikácia:
  Vrátane iných súťažných podujatí.
 • stupeň EKR 4 čistenie, podstielanie a údržba stajní, výbehov a ohrád pre kone, ošetrovanie a čistenie koní
  Špecifikácia:
  Základné ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad. Bandážovanie, dekovanie, umývanie, strihanie a česanie koní.
 • stupeň EKR 4 príprava jazdca na dostihy
  Špecifikácia:
  A iné súťažné podujatia. Dohliadanie na správny a vyvážený sed jazdca na koni a pod.
 • stupeň EKR 4 dohadovanie zákaziek, styk so zákazníkom
  Špecifikácia:
  Vrátane uzatvárania dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Licencia trénera a jazdca dostihových koní podľa Dostihového poriadku Slovenskej republiky pod č. 888/2010-410, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. j. 2735/94-400 v znení neskorších zmien a doplnkov (časť VII čl. 345)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie