Tréner koní

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Tréner koní sa stará o kone a vykonáva činnosti súvisiace s ich športovou prípravou. Zabezpečuje tréning jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a voltíž podľa toho, na aký druh jazdeckého športu sa špecializuje. Dohliada na komplexnú športovú prípravu jazdcov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Dostihový poriadok Slovenskej republiky pod č. 888/2010-410 z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 28. 3. 1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších doplnkov (časť VII, čl. 366., 367, 368)
viac...
ISCO-08
5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08
5164004 - Tréner koní
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
spôsoby chovu koní
4
plemená koní
Špecifikácia:
Vlastnosti jednotlivých plemien koní.
4
anatómia, fyziológia a morfológia koní
4
spôsoby starostlivosti o kone
4
sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
4
zootechnika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby výcviku koní
Špecifikácia:
Spôsoby tréningu jazdeckých koní a príprava na drezúrne a skokové súťaže, terénne jazdy.
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky koní.
4
ochorenia, stavy a úrazy koní
4
spôsoby kŕmenia a výživy koní
4
spôsoby tréningu jazdcov
4
voltíž
Špecifikácia:
Jazdecká disciplína, ktorá umožňuje voltižérom v harmónii s koňom prejaviť vlastnú osobnosť prostredníctvom gymnastických a umeleckých prvkov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a dávkovanie krmiva pre kone
4
napájanie, kŕmenie a pasenie koní
Špecifikácia:
Vrátane dokrmovania športových koní.
4
starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
Špecifikácia:
Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone a pod.
4
starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
4
starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
Špecifikácia:
Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých, nepravidelných, chorých kopýt.
4
práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
4
príprava koní na transport, ich nakladanie a preprava
4
posudzovanie koňa z hľadiska fyziológie, anatómie a základnej starostlivosti o jeho zdravie
4
posudzovanie koňa pred a po podkúvaní alebo korektúrou
4
príprava športových koní pod sedlom a v ťahu
Špecifikácia:
Zabezpečovanie tréningu jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a voltíž.
4
nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
bezpečná fixácia koňa na určenom mieste
4
základný výcvik koní
4
predvádzanie koňa v pokoji, kroku a kluse
4
akrobatické a gymnastické cvičenie na cválajúcom koni
4
evidencia koní a ich zdravotného stavu
Špecifikácia:
Vedenie liečebného denníka so záznamami o liečbe a liekoch aplikovaných trénovaným koňom.
4
zabezpečovanie účasti koní na dostihoch
Špecifikácia:
Vrátane iných súťažných podujatí.
4
čistenie, podstielanie a údržba stajní, výbehov a ohrád pre kone, ošetrovanie a čistenie koní
Špecifikácia:
Základné ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad. Bandážovanie, dekovanie, umývanie, strihanie a česanie koní.
4
príprava jazdca na dostihy
Špecifikácia:
A iné súťažné podujatia. Dohliadanie na správny a vyvážený sed jazdca na koni a pod.
4
dohadovanie zákaziek, styk so zákazníkom
Špecifikácia:
Vrátane uzatvárania dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Licencia trénera a jazdca dostihových koní podľa Dostihového poriadku Slovenskej republiky pod č. 888/2010-410, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. j. 2735/94-400 v znení neskorších zmien a doplnkov (časť VII čl. 345)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.