Ošetrovateľ koní a jazdec

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ošetrovateľ koní a jazdec

Ošetrovateľ koní a jazdec sa komplexne stará o kone a vykonáva práce súvisiace s ich chovom a správnym ustajnením. Zabezpečuje základný výcvik koní a vedie evidenciu o ich zdravotnom stave.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08 5164003 - Ošetrovateľ koní
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby chovu koní
 • stupeň EKR 4 plemená koní
  Špecifikácia:
  A vlastnosti koní.
 • stupeň EKR 4 anatómia, fyziológia a morfológia koní
 • stupeň EKR 4 spôsoby starostlivosti o kone
 • stupeň EKR 4 sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
 • stupeň EKR 4 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky koní.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby kŕmenia a výživy koní
 • stupeň EKR 4 spôsoby výcviku koní
 • stupeň EKR 4 ochorenia, stavy a úrazy koní
 • stupeň EKR 4 metódy reprodukcie koní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava a dávkovanie krmiva pre kone
 • stupeň EKR 4 napájanie, kŕmenie a pasenie koní
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
  Špecifikácia:
  Vrátane čistenia koní.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých kopýt.
 • stupeň EKR 4 práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
 • stupeň EKR 4 nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone a pod.
 • stupeň EKR 4 dohliadanie na správny a vyvážený sed jazdca na koni
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad
  Špecifikácia:
  Základné ošetrovanie koní po zranení, chorých koní a koní k poťažnej práci.
 • stupeň EKR 4 evidencia koní a ich zdravotného stavu
 • stupeň EKR 4 nastieľanie podstieľky a odstraňovanie exkrementov koní
 • stupeň EKR 4 základný výcvik koní
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 čistenie, upratovanie, dezinfekcia a sterilizácia ustajňovacích priestorov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie