Ošetrovateľ laboratórnych zvierat

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ošetrovateľ laboratórnych zvierat zabezpečuje odborné práce pri ošetrovaní a chove všetkých druhov laboratórnych zvierat. Vedie evidenciu o chove zvierat, posudzuje exteriér zvierat, pripravuje zvieratá na pokusy, čistí a dezinfikuje chovné priestory.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Ošetrovateľ pokusných zvierat
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08
5164006 - Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby kŕmenia a výživy laboratórnych zvierat
2
welfare zvierat
Špecifikácia:
Ide o dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
2
typy ochorení, stavy a úrazy laboratórnych zvierat
2
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
2
zoológia
Špecifikácia:
Laboratórnych zvierat.
2
etológia
Špecifikácia:
Laboratórnych zvierat.
2
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
2
zásady, metódy a postupy obväzovej techniky
Špecifikácia:
U laboratórnych zvierat.
2
zásady výživy zvierat
2
zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
2
metódy vyšetrovania zdravotného stavu laboratórnych zvierat
2
spôsoby rozmnožovania a odchovu laboratórnych zvierat
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a dávkovanie krmiva pre laboratórne zvieratá
2
údržba a dezinfekcia priestorov pre chov laboratórnych zvierat
2
napájanie a kŕmenie laboratórnych zvierat
2
starostlivosť o laboratórne zvieratá podľa veterinárnych zásad
2
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu laboratórnych zvierat
2
vedenie dokumentácie a záznamov o vykonaných úkonoch u laboratórnych zvierat
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 22 ods. 4)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.