Ošetrovateľ laboratórnych zvierat

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ošetrovateľ laboratórnych zvierat

Ošetrovateľ laboratórnych zvierat zabezpečuje odborné práce pri ošetrovaní a chove všetkých druhov laboratórnych zvierat. Vedie evidenciu o chove zvierat, posudzuje exteriér zvierat, pripravuje zvieratá na pokusy, čistí a dezinfikuje chovné priestory.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Ošetrovateľ pokusných zvierat
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08 5164006 - Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 spôsoby kŕmenia a výživy laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Ide o dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
 • stupeň EKR 2 typy ochorení, stavy a úrazy laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
 • stupeň EKR 2 zoológia
  Špecifikácia:
  Laboratórnych zvierat.
 • stupeň EKR 2 etológia
  Špecifikácia:
  Laboratórnych zvierat.
 • stupeň EKR 2 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 2 zásady, metódy a postupy obväzovej techniky
  Špecifikácia:
  U laboratórnych zvierat.
 • stupeň EKR 2 zásady výživy zvierat
 • stupeň EKR 2 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
 • stupeň EKR 2 metódy vyšetrovania zdravotného stavu laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 spôsoby rozmnožovania a odchovu laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 príprava a dávkovanie krmiva pre laboratórne zvieratá
 • stupeň EKR 2 údržba a dezinfekcia priestorov pre chov laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 napájanie a kŕmenie laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o laboratórne zvieratá podľa veterinárnych zásad
 • stupeň EKR 2 sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 2 vedenie dokumentácie a záznamov o vykonaných úkonoch u laboratórnych zvierat

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 22 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie