Ošetrovateľ v zoologickej záhrade

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ošetrovateľ v zoologickej záhrade ošetruje a chová zvieratá v zariadeniach určených pre chov zvierat.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Ošetrovateľ v ZOO
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
ISCO-08
5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08
5164001 - Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
welfare zvierat
Špecifikácia:
Stará sa o dobré životné podmienky zvierat; zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi ako je bolesť, strach a úzkosť.
3
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
3
zásady výživy zvierat
Špecifikácia:
Spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
3
metódy vedenia pôrodu zvierat
3
zoológia
Špecifikácia:
Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
3
etológia
Špecifikácia:
Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
3
metódy vyšetrovania zvierat
Špecifikácia:
Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
3
charakter a vlastnosti zvierat chovaných v zoologickej záhrade
3
spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
starostlivosť o zdravie zvierat
Špecifikácia:
Kontrola zdravotného stavu zvierat v zoologickej záhrade, spolupráca a konzultácie s veterinárnym lekárom zvierat, asistencia pri veterinárnych zákrokoch.
3
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Špecifikácia:
Zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá v zoologickej záhrade (kŕmenie, napájanie, ustajnenie a pod.). Manipulácia so zvieratami v zoologickej záhrade, zabezpečovanie ich prevozu.
3
dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
3
príprava krmív, sledovanie ich kvality, dávkovanie a podávanie krmív pre zvieratá v zoologickej záhrade
3
evidencia záznamov o zvieratách v zoologickej záhrade
3
vykonávanie vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat chovaných v zoologickej záhrade
2
starostlivosť o zariadenia určené pre zvieratá v zoologickej záhrade
Špecifikácia:
Príprava a čistenie výbehov zvierat v zoologickej záhrade.
3
kontrola dobrých životných podmienok zvierat
Špecifikácia:
Posudzovanie správania zvierat, či netrpia nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.