Ošetrovateľ v zoologickej záhrade

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ošetrovateľ v zoologickej záhrade

Ošetrovateľ v zoologickej záhrade ošetruje a chová zvieratá v zariadeniach určených pre chov zvierat.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Ošetrovateľ v ZOO
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 5164 - Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá
SK ISCO-08 5164001 - Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Ošetrovateľ, tréner zvierat

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Stará sa o dobré životné podmienky zvierat; zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi ako je bolesť, strach a úzkosť.
 • stupeň EKR 3 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 3 zásady výživy zvierat
  Špecifikácia:
  Spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
 • stupeň EKR 3 metódy vedenia pôrodu zvierat
 • stupeň EKR 3 zoológia
  Špecifikácia:
  Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
 • stupeň EKR 3 etológia
  Špecifikácia:
  Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
 • stupeň EKR 3 metódy vyšetrovania zvierat
  Špecifikácia:
  Zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
 • stupeň EKR 3 charakter a vlastnosti zvierat chovaných v zoologickej záhrade
 • stupeň EKR 3 spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 starostlivosť o zdravie zvierat
  Špecifikácia:
  Kontrola zdravotného stavu zvierat v zoologickej záhrade, spolupráca a konzultácie s veterinárnym lekárom zvierat, asistencia pri veterinárnych zákrokoch.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá v zoologickej záhrade (kŕmenie, napájanie, ustajnenie a pod.). Manipulácia so zvieratami v zoologickej záhrade, zabezpečovanie ich prevozu.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
 • stupeň EKR 3 príprava krmív, sledovanie ich kvality, dávkovanie a podávanie krmív pre zvieratá v zoologickej záhrade
 • stupeň EKR 3 evidencia záznamov o zvieratách v zoologickej záhrade
 • stupeň EKR 2 vykonávanie vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat chovaných v zoologickej záhrade
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o zariadenia určené pre zvieratá v zoologickej záhrade
  Špecifikácia:
  Príprava a čistenie výbehov zvierat v zoologickej záhrade.
 • stupeň EKR 3 kontrola dobrých životných podmienok zvierat
  Špecifikácia:
  Posudzovanie správania zvierat, či netrpia nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie