Farmár v zmiešanom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmár v zmiešanom hospodárstve

Farmár v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje široký rozsah poľnohospodárskych prác na pôde súvisiacich s chovom a ošetrovaním hospodárskych zvierat, základným ošetrením rastlinnej a živočíšnej produkcie a jej spracovaním na výsledný produkt.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy SHR - chovateľ a pestovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 6330 - Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08 6330000 - Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Farmár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania.
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby chovu hospodárskych zvierat, ich produkcia a jej predaj.
 • stupeň EKR 4 agrochémia
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
 • stupeň EKR 4 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 4 zootechnika
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 4 výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby obsluhy, údržby a opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 botanika
 • stupeň EKR 4 zoológia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 ekonomika podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  V zmiešanom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 4 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 4 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 4 stavby na farme
  Špecifikácia:
  Maštaľ, strojáreň, plôtiky, sklady, stavby na spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.
 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Pri pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 plánovanie marketingových aktivít
 • stupeň EKR 4 organizovanie a plánovanie výkonov zamestnancov farmy
 • stupeň EKR 4 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
  Špecifikácia:
  V zmiešanom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
 • stupeň EKR 4 určovanie cien za produkty a služby
  Špecifikácia:
  V zmiešanom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a hygiena pri práci v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 spracovanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy
 • stupeň EKR 4 určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
 • stupeň EKR 4 určovanie postupov pri pestovaní netradičných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
 • stupeň EKR 4 určovanie spôsobu ustajnenia a kŕmnych dávok v chovoch hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
  Špecifikácia:
  Spracovanie a predaj dopestovaných plodín, napr. zemiaky, zelenina, ovocie, byliny, huby a úžitkových produktov získaných z chovaných hospodárskych zvierat na spotrebu, napr. maslo, syry, vajcia, mlieko, vlna, perie, mäso.
 • stupeň EKR 4 evidencia poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
  Špecifikácia:
  Vrátane stanovovania rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami a ďalšími zdrojmi a vyhodnocovanie hospodárenia farmy.
 • stupeň EKR 4 riadenie poľnohospodárskej farmy
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie plynulého chodu farmy, vrátane dohliadania na údržbu vonkajších priestorov.
 • stupeň EKR 4 uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania.
 • stupeň EKR 4 určovanie spôsobov skladovania surovín
  Špecifikácia:
  V zmiešanom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
  Špecifikácia:
  Vrátane pestovania poľnohospodárskych plodín a zabezpečovania ich ošetrenia.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
  Špecifikácia:
  Vrátane chovu hospodárskych zvierat a zabezpečovania ich ošetrenia.
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
 • stupeň EKR 3 stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
 • stupeň EKR 3 obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Manipulácia so strojmi a zariadeniami používanými v rastlinnej a živočíšnej výrobe, vrátane plánovania generálnych opráv strojov a zariadení a ich samotnej údržby a jednoduchých opráv.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie