Farmár v zmiešanom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmár v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje široký rozsah poľnohospodárskych prác na pôde súvisiacich s chovom a ošetrovaním hospodárskych zvierat, základným ošetrením rastlinnej a živočíšnej produkcie a jej spracovaním na výsledný produkt.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
SHR - chovateľ a pestovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
6330 - Farmári samozásobovatelia v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08
6330000 - Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Farmár

Kompetencie

organizovanie a plánovanie práce
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania.
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Spôsoby chovu hospodárskych zvierat, ich produkcia a jej predaj.
4
agrochémia
4
welfare zvierat
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
metódy výživy rastlín
4
zootechnika
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
4
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Spôsoby obsluhy, údržby a opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
4
botanika
4
zoológia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
V zmiešanom hospodárstve.
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
postupy prieskumu trhu
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
4
obchodné vzťahy
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
4
stavby na farme
Špecifikácia:
Maštaľ, strojáreň, plôtiky, sklady, stavby na spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
Špecifikácia:
Pri pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
plánovanie marketingových aktivít
4
organizovanie a plánovanie výkonov zamestnancov farmy
4
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
V zmiešanom hospodárstve.
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
4
určovanie cien za produkty a služby
Špecifikácia:
V zmiešanom hospodárstve.
4
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
4
bezpečnosť a hygiena pri práci v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
spracovanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy
4
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
4
určovanie postupov pri pestovaní netradičných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
4
určovanie spôsobu ustajnenia a kŕmnych dávok v chovoch hospodárskych zvierat
4
predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
Špecifikácia:
Spracovanie a predaj dopestovaných plodín, napr. zemiaky, zelenina, ovocie, byliny, huby a úžitkových produktov získaných z chovaných hospodárskych zvierat na spotrebu, napr. maslo, syry, vajcia, mlieko, vlna, perie, mäso.
4
evidencia poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
Špecifikácia:
Vrátane stanovovania rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami a ďalšími zdrojmi a vyhodnocovanie hospodárenia farmy.
4
riadenie poľnohospodárskej farmy
Špecifikácia:
Zabezpečovanie plynulého chodu farmy, vrátane dohliadania na údržbu vonkajších priestorov.
4
uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania.
4
určovanie spôsobov skladovania surovín
Špecifikácia:
V zmiešanom hospodárstve.
4
stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
Špecifikácia:
Vrátane pestovania poľnohospodárskych plodín a zabezpečovania ich ošetrenia.
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
Špecifikácia:
Vrátane chovu hospodárskych zvierat a zabezpečovania ich ošetrenia.
4
rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
3
stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
3
obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Špecifikácia:
Manipulácia so strojmi a zariadeniami používanými v rastlinnej a živočíšnej výrobe, vrátane plánovania generálnych opráv strojov a zariadení a ich samotnej údržby a jednoduchých opráv.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.