Farmár v živočíšnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmár v živočíšnej výrobe

Farmár v živočíšnej výrobe zabezpečuje poľnohospodárske práce súvisiace s chovom, výživou a ošetrovaním hospodárskych zvierat, základným ošetrením živočíšnych produktov a prípadne ich spracovaním na výsledný potravinový produkt. Stanovuje si presnú techniku a technológiu, ktorú využíva pri chove zvierat.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Špecialista v živočíšnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 6320 - Farmári samozásobovatelia v živočíšnej výrobe
SK ISCO-08 6320000 - Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Farmár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
  Špecifikácia:
  V živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 zootechnika
  Špecifikácia:
  Úžitkové schopnosti, techniky chovu a produkcie hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o životných podmienkach zvierat.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 reprodukcia hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vrátane napájania a ošetrovania hospodárskych zvierat. Spôsoby prípravy kŕmnych dávok pre hospodárske zvieratá.
 • stupeň EKR 4 spôsoby senážovania, silážovania, výroby a skladovania sena
 • stupeň EKR 4 manažment chovu zvierat
  Špecifikácia:
  Hospodárskych.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zápis a vedenie chovateľskej a inej evidencie v súlade s legislatívou
 • stupeň EKR 4 napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Zostavovanie kŕmnych dávok pre hospodárske zvieratá.
 • stupeň EKR 4 predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
 • stupeň EKR 4 uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
 • stupeň EKR 4 vybavovanie nákupu zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
 • stupeň EKR 4 evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane údržby a drobných opráv jednoduchých strojov a zariadení v živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 3 výroba masla, syrov a ďalšia úprava úžitkových produktov z chovaných zvierat na spotrebu alebo predaj
 • stupeň EKR 3 obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 údržba farmy
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie plynulého chodu farmy, dohliadanie na údržbu vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív.
 • stupeň EKR 4 konzervovanie a úprava krmív
 • stupeň EKR 4 hodnotenie a spracovanie produktov živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 4 senážovanie, silážovanie, výroba a skladovanie sena

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie