Pracovník v akvakultúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník v akvakultúre vykonáva fyzické práce na rybochovnom zariadení podľa zamerania činnosti, ktoré mu boli určené.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Chovateľ rýb
Rybár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
6221 - Pracovníci v akvakultúre
SK ISCO-08
6221000 - Pracovník v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu
Rybár

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
spôsoby chovu rýb
3
spôsoby výlovu rýb
3
náuka o rybách
3
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
Špecifikácia:
Spôsoby stanovovania kŕmnych dávok pre jednotlivé vývojové štádiá a druhy rýb.
3
anatómia a morfológia rýb
3
ochorenia a zdravotný stav rýb
Špecifikácia:
Základné druhy chorôb rýb a liečebné postupy.
3
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
3
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
3
metódy výterov a inkubačné metódy hospodársky významných druhov rýb
3
zásady správnej výrobnej praxe (HACCP) na konkrétnom rybochovnom zariadení
3
zooveterinárne opatrenia v chovoch rýb
3
spôsoby distribúcie rýb
3
postupy veľkostného triedenia v chove lososovitých rýb
3
stavby fariem na chov rýb
Špecifikácia:
Vrátane technického vybavenia farmy na chov rýb.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
chov rýb
3
kŕmenie a prikrmovanie rýb
Špecifikácia:
Zabezpečovanie potravy pre rôzne druhy rýb. Optimalizácia kŕmenia pri zmene klimatických podmienok.
3
výber generačných rýb, ich výter, hodnotenie vývojových štádií rýb a určovanie chovateľských opatrení
3
vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
Špecifikácia:
Vrátane vedenia evidencie súvisiacej s pridelenými kompetenciami v oblasti chovu a reprodukcie rýb.
3
opravy a údržba rybničných zariadení
3
zaistenie reprodukcie chovaných rýb
3
realizácia rybničných zooveterinárnych opatrení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
výtery a aplikácia inkubačných metód hospodársky významných druhov rýb
3
implementácia postupov pri meraní základných fyzikálnochemických parametrov vody
3
starostlivosť o rybochovné zariadenia
3
zooveterinárne opatrenia v hospodárskych chovoch rýb a ich realizácia v prípade kompetencií na túto činnosť
3
realizácia činností v oblasti manipulácie, triedenia a distribúcie rýb
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.