Chovateľ v zmiešanom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ v zmiešanom hospodárstve sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o zvieratá vo zverenom chove a ich prípravu na ďalšie hospodárske využitie. Jeho hlavnou úlohou je kŕmenie, napájanie a pasenie zvierat tak, aby sa dosiahla potrebná kvalita a zároveň zachovalo zdravie zvierat.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Kŕmič
Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6130 - Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08
6130000 - Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
welfare zvierat
Špecifikácia:
Primerané vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.
4
zootechnika
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
4
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
4
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
4
náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
4
produkcia v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Mlieko, mäso, vajcia, vlna, perie a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nakladanie s biologickým odpadom
Špecifikácia:
Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu.
4
údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
Špecifikácia:
Zabezpečenie opráv a úpravy mikroklímy.
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
Špecifikácia:
Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín a výber plemenníkov. Asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie hospodárskych zvierat. Vedenie pôrodov.
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane drobných opráv a údržby zariadení a technológie používanej v živočíšnej výrobe.
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
Špecifikácia:
Kŕmenie zvierat podľa stanovených kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív.
4
evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Vedenie základnej evidencie vyžadovanej v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
4
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Správna technika pasenia hospodárskych zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov. Zabezpečenie správneho napájania hospodárskych zvierat, kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení.
4
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Špecifikácia:
Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, základná identifikácia zdravotného stavu zvierat.
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Špecifikácia:
Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní. Správna a bezpečná fixácia zvierat. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie zvierat.
4
ošetrovanie, spracovávanie a predaj produkcie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Mlieko, mäso, vajcia, vlna a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.