Chovateľ v zmiešanom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chovateľ v zmiešanom hospodárstve

Chovateľ v zmiešanom hospodárstve sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o zvieratá vo zverenom chove a ich prípravu na ďalšie hospodárske využitie. Jeho hlavnou úlohou je kŕmenie, napájanie a pasenie zvierat tak, aby sa dosiahla potrebná kvalita a zároveň zachovalo zdravie zvierat.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Kŕmič
Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6130 - Pestovatelia a chovatelia v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08 6130000 - Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Chovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Primerané vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.
 • stupeň EKR 4 zootechnika
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.
 • stupeň EKR 4 výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 reprodukcia hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
 • stupeň EKR 4 druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
 • stupeň EKR 4 náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 4 produkcia v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Mlieko, mäso, vajcia, vlna, perie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 nakladanie s biologickým odpadom
  Špecifikácia:
  Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu.
 • stupeň EKR 4 údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie opráv a úpravy mikroklímy.
 • stupeň EKR 4 plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
  Špecifikácia:
  Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín a výber plemenníkov. Asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie hospodárskych zvierat. Vedenie pôrodov.
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane drobných opráv a údržby zariadení a technológie používanej v živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
  Špecifikácia:
  Kŕmenie zvierat podľa stanovených kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív.
 • stupeň EKR 4 evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vedenie základnej evidencie vyžadovanej v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Správna technika pasenia hospodárskych zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov. Zabezpečenie správneho napájania hospodárskych zvierat, kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
  Špecifikácia:
  Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, základná identifikácia zdravotného stavu zvierat.
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní. Správna a bezpečná fixácia zvierat. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie zvierat.
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie, spracovávanie a predaj produkcie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Mlieko, mäso, vajcia, vlna a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie