Chovateľ vtákov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ vtákov chová vtáky, stará sa o ne a manipuluje s nimi. Zabezpečuje ich evidenciu, riadenie reprodukcie, ošetrovanie, kŕmenie, napájanie a zber vajec.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
6129 - Chovatelia zvierat inde neuvedení
SK ISCO-08
6129002 - Chovateľ vtákov
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o správaní vtákov a o dobrých životných podmienkach pre chov vtákov.
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o anatómii a fyziológii domácich a exotických vtákov.
4
postupy starostlivosti o domáce zvieratá (nie lekárska)
Špecifikácia:
Pravidlá a postupy správneho napájania, kŕmenia, čistenia a chovu domácich aj exotických vtákov.
4
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
Špecifikácia:
Základná ošetrovateľská starostlivosť o zranené vtáctvo, ako napr. obväzovanie poranených krídel.
4
zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
4
choroby, diagnostika a monitoring výskytu chorôb
Špecifikácia:
Základné vedomosti o chorobách vtákov, vrátane prenosných na človeka a spôsoby karanténnych opatrení.
4
ornitológia
Špecifikácia:
Základné poznatky z ornitológie.
4
druhy stavieb na chov vtákov, voliéry
4
zásady správnej výživy vtákov a spôsoby ich kŕmenia
Špecifikácia:
Spôsoby prípravy a dávkovania vyváženej kŕmnej dávky rôznym druhom domácich aj exotických vtákov.
4
spôsoby čistenia a údržby chovných priestorov
Špecifikácia:
Odstraňovanie vtáčieho trusu a iných nečistôt z chovných priestorov, čistenie a dezinfekcia chovných priestorov.
4
zoohygiena
Špecifikácia:
Základné zásady v ochrane zdravia vtákov a starostlivosti o ich zdravie.
4
spôsoby reprodukcie vtákov
Špecifikácia:
Základné poznatky o reprodukcii vtákov chovaných v zajatí a jej organizovanie.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
starostlivosť o zdravie zvierat
Špecifikácia:
Prevencia vzniku ochorení vtákov, prípadne ich šírenia. Podávanie liečiv podľa pokynov veterinárneho lekára.
4
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Špecifikácia:
Riadenie a zabezpečovanie reprodukcie jednotlivých druhov chovaných vtákov.
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Špecifikácia:
Napájanie a kŕmenie vtákov, príprava a čistenie ich výbehov, manipulácia s vtáctvom, prevoz vtákov.
4
zabezpečovanie a kontrola dobrých životných podmienok pri chove vtákov
Špecifikácia:
Zabezpečenie dostatočných rozmerov chovných priestorov a ďalších požiadaviek na chov jednotlivých druhov chovaných vtákov. Posudzovanie správania vtákov, či netrpia nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť a odstránenie ich príčin.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.