Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) zabezpečuje odborné práce pri chove a ošetrovaní všetkých druhov cudzokrajných zvierat v zariadeniach určených na ich chov v starostlivosti ľudí, okrem ZOO.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Chovateľ exotických zvierat
Ošetrovateľ cudzokrajných zvierat
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6129 - Chovatelia zvierat inde neuvedení
SK ISCO-08
6129001 - Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zootechnika
Špecifikácia:
Vedenie základnej zoologickej a chovateľskej dokumentácie. Spôsoby starostlivosti o mláďatá cudzokrajných zvierat, sledovania a posudzovania zdravotného stavu cudzokrajných zvierat, čistenia, údržby zariadení, kŕmenia a napájania zvierat.
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o dobrých životných podmienkach v chove jednotlivých druhov cudzokrajných zvierat.
4
charakter a vlastnosti cudzokrajných zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o etológii jednotlivých druhov cudzokrajných zvierat.
4
spôsoby kŕmenia a výživy cudzokrajných zvierat
Špecifikácia:
Vedomosti o príprave vyváženej kŕmnej dávky pre jednotlivé druhy cudzokrajných zvierat.
4
typy ochorení, stavy a úrazy cudzokrajných zvierat
Špecifikácia:
Rozpoznávanie príznakov ochorení a vykonávanie základných ošetrovacích zákrokov po úraze. Vedomosti o základných výživových doplnkoch a liečivách.
4
pôrody cudzokrajných zvierat
Špecifikácia:
Spôsoby asistencie pri pôrodoch cudzokrajných zvierat.
4
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o ochrane zdravia cudzokrajných zvierat a starostlivosti o zdravie cudzokrajných zvierat.
4
zoológia
Špecifikácia:
Základné poznatky zo zoológie.
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o reprodukcii cudzokrajných zvierat chovaných v zajatí a jej organizovanie.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha zariadení pre nastavovanie prostredia pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri
4
vybavovanie nákupu, resp. iných spôsobov získavania cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
4
plánovanie chovu cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
4
kontrola dodržovania bezpečnostných hygienických predpisov a opatrení v chove cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
4
čistenie a údržba klietok, stajní, výbehov a ďalších priestorov pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri
4
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu cudzokrajných ohrozených vzácnych druhov zveri, vrátane stavu gravidných
4
stanovovanie metód a postupov pri chove cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri, skúmanie a overovanie nových metód
4
riadenie odchytov a transportov cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
4
starostlivosť o cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri podľa veterinárnych zásad, vrátane ich umelého odchovu
4
realizácia veterinárnej prevencie a starostlivosti o zdravotný stav cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri, zabezpečovanie odberu biologických vzoriek
Špecifikácia:
Vrátane schopnosti podávať preparáty podľa pokynov veterinárneho lekára.
4
príprava a dávkovanie krmiva pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zvierat
4
napájanie, kŕmenie a pasenie cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat
4
asistencia pri pôrodoch cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.