Včelár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Včelár

Včelár sa zaoberá chovom včiel, poskytuje im komplexnú zooveterinárnu starostlivosť, ošetruje a upravuje včelie produkty, vedie evidenciu o ich zdravotnom stave, výsledkoch produkcie a pracovných postupoch, ktoré vykonáva v súlade s platnými právnymi normami viažucimi sa k zakladaniu včelstiev, k ich chovu, ochrane a obnove.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Chovateľ včiel
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 6123 - Včelári
SK ISCO-08 6123000 - Včelár
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Včelár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 3 spôsoby chovu včiel a získavanie včelích produktov
  Špecifikácia:
  Vedomosti o včelách, ich ochoreniach, metódach liečenia a používaní liečebných prostriedkov.
 • stupeň EKR 3 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 3 spôsoby výživy ľudí
 • stupeň EKR 3 biológia
  Špecifikácia:
  Včiel.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Znalosť základných právnych noriem o chove a ochrane včelstiev.
 • stupeň EKR 3 ekonomika podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Základy podnikateľskej činnosti.
 • stupeň EKR 3 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Spôsoby podávania projektov na získanie príspevku, dotácie (štátnej, z EÚ).
 • stupeň EKR 3 včelie produkty
 • stupeň EKR 3 včelia pastva
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti botaniky a biológie rastlín, meteorológie, klimatológie a fenológie, podmienky odborného pestovania rastlín.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 chov, výmena a značenie včelích matiek
 • stupeň EKR 3 doprava a usadzovanie úľov do vhodných lokalít
 • stupeň EKR 3 spájanie a rozširovanie včelstiev
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o včelstvo v priebehu celého včelárskeho roku
 • stupeň EKR 3 odborná identifikácia chorôb a škodcov včiel a praktické liečenie
 • stupeň EKR 3 odchyt cudzích rojov a ich následná likvidácia
 • stupeň EKR 3 posudzovanie stavu a kvality včelstva a včelích produktov
 • stupeň EKR 3 údržba včelárskych zariadení a ďalšieho vybavenia
  Špecifikácia:
  Stavby a zariadenia včelníc - stavba a údržba včelích obydlí, ich častí, príslušenstvo a doplnky.
 • stupeň EKR 3 vedenie evidencie súvisiacej so včelárstvom
  Špecifikácia:
  Údaje o včelách, ich ochoreniach a liečení a pod.
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie reprodukcie zvierat
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie reprodukcie včiel.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a hygiena pri práci v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 3 získavanie včelích produktov, ich úprava, skladovanie a príprava na predaj
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o zdravie zvierat

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie