Včelár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Včelár sa zaoberá chovom včiel, poskytuje im komplexnú zooveterinárnu starostlivosť, ošetruje a upravuje včelie produkty, vedie evidenciu o ich zdravotnom stave, výsledkoch produkcie a pracovných postupoch, ktoré vykonáva v súlade s platnými právnymi normami viažucimi sa k zakladaniu včelstiev, k ich chovu, ochrane a obnove.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Chovateľ včiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
6123 - Včelári
SK ISCO-08
6123000 - Včelár
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Včelár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
3
spôsoby chovu včiel a získavanie včelích produktov
Špecifikácia:
Vedomosti o včelách, ich ochoreniach, metódach liečenia a používaní liečebných prostriedkov.
3
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
3
spôsoby výživy ľudí
3
biológia
Špecifikácia:
Včiel.
3
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Znalosť základných právnych noriem o chove a ochrane včelstiev.
3
ekonomika podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Základy podnikateľskej činnosti.
3
projektový manažment
Špecifikácia:
Spôsoby podávania projektov na získanie príspevku, dotácie (štátnej, z EÚ).
3
včelie produkty
3
včelia pastva
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti botaniky a biológie rastlín, meteorológie, klimatológie a fenológie, podmienky odborného pestovania rastlín.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
chov, výmena a značenie včelích matiek
3
doprava a usadzovanie úľov do vhodných lokalít
3
spájanie a rozširovanie včelstiev
3
starostlivosť o včelstvo v priebehu celého včelárskeho roku
3
odborná identifikácia chorôb a škodcov včiel a praktické liečenie
3
odchyt cudzích rojov a ich následná likvidácia
3
posudzovanie stavu a kvality včelstva a včelích produktov
3
údržba včelárskych zariadení a ďalšieho vybavenia
Špecifikácia:
Stavby a zariadenia včelníc - stavba a údržba včelích obydlí, ich častí, príslušenstvo a doplnky.
3
vedenie evidencie súvisiacej so včelárstvom
Špecifikácia:
Údaje o včelách, ich ochoreniach a liečení a pod.
3
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Špecifikácia:
Zabezpečovanie reprodukcie včiel.
3
bezpečnosť a hygiena pri práci v rastlinnej a živočíšnej výrobe
3
získavanie včelích produktov, ich úprava, skladovanie a príprava na predaj
3
starostlivosť o zdravie zvierat
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.