Chovateľ hydiny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chovateľ hydiny

Chovateľ hydiny chová a stará sa o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony za účelom chovu hydiny v požadovanej kvalite a kvantite. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a pri produkcii vajec v rôznych podmienkach chovu.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Hydinár
Chovateľ nosníc
Chovateľ sliepok
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 6122 - Chovatelia hydiny
SK ISCO-08 6122000 - Chovateľ hydiny
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Chovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  V chove hydiny.
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky pre chov hydiny.
 • stupeň EKR 4 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  V chove hydiny.
 • stupeň EKR 4 spôsoby kŕmenia a výživy hydiny
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 typy ochorení, stavy a úrazy hydiny
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 4 etológia
  Špecifikácia:
  Hydiny.
 • stupeň EKR 4 zootechnika
 • stupeň EKR 4 metódy dosahovania určenej kvantity a kvality hydinárskej produkcie
 • stupeň EKR 4 techniky chovu a spôsoby odchovu hydiny, hydinová produkcia
  Špecifikácia:
  Vajcia, mäso.
 • stupeň EKR 4 evidencia chovu hydiny
 • stupeň EKR 4 spôsoby plemenárskej práce v chove hydiny
 • stupeň EKR 4 druhy stavieb pre hydinu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 nakladanie s biologickým odpadom
  Špecifikácia:
  Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu - uhynutej hydiny a znečistenej podstieľky.
 • stupeň EKR 4 napájanie, kŕmenie a triedenie hydiny
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  V chove hydiny - obsluha a servis technologických liniek v chove hydiny.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o zdravie hydiny
 • stupeň EKR 4 príprava a dávkovanie krmiva pre hydinu
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o chorú hydinu podľa veterinárnych zásad
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie reprodukcie v chove hydiny
 • stupeň EKR 4 asistencia pri insemináciách a veterinárnych zákrokoch u hydiny
 • stupeň EKR 4 kontrola a rozpoznanie zdravotného stavu hydiny
 • stupeň EKR 4 evidencia chovu a kategorizácia v chovoch hydiny
 • stupeň EKR 4 plemenitba v chovoch hydiny
 • stupeň EKR 4 údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov hydiny
 • stupeň EKR 4 zber, ošetrovanie a selekcia vajec
 • stupeň EKR 4 komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu hydiny
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť hydiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie