Chovateľ hydiny

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ hydiny chová a stará sa o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony za účelom chovu hydiny v požadovanej kvalite a kvantite. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a pri produkcii vajec v rôznych podmienkach chovu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Hydinár
Chovateľ nosníc
Chovateľ sliepok
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
6122 - Chovatelia hydiny
SK ISCO-08
6122000 - Chovateľ hydiny
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
V chove hydiny.
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky pre chov hydiny.
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
V chove hydiny.
4
spôsoby kŕmenia a výživy hydiny
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
typy ochorení, stavy a úrazy hydiny
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
etológia
Špecifikácia:
Hydiny.
4
zootechnika
4
metódy dosahovania určenej kvantity a kvality hydinárskej produkcie
4
techniky chovu a spôsoby odchovu hydiny, hydinová produkcia
Špecifikácia:
Vajcia, mäso.
4
evidencia chovu hydiny
4
spôsoby plemenárskej práce v chove hydiny
4
druhy stavieb pre hydinu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
nakladanie s biologickým odpadom
Špecifikácia:
Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu - uhynutej hydiny a znečistenej podstieľky.
4
napájanie, kŕmenie a triedenie hydiny
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
V chove hydiny - obsluha a servis technologických liniek v chove hydiny.
4
starostlivosť o zdravie hydiny
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hydinu
4
starostlivosť o chorú hydinu podľa veterinárnych zásad
4
zabezpečovanie reprodukcie v chove hydiny
4
asistencia pri insemináciách a veterinárnych zákrokoch u hydiny
4
kontrola a rozpoznanie zdravotného stavu hydiny
4
evidencia chovu a kategorizácia v chovoch hydiny
4
plemenitba v chovoch hydiny
4
údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov hydiny
4
zber, ošetrovanie a selekcia vajec
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu hydiny
4
zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť hydiny
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.