Dojič kráv, oviec a kôz

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dojič kráv, oviec a kôz

Dojič kráv, oviec a kôz zabezpečuje v procese získavania mlieka komplexnú a odbornú starostlivosť o zvieratá, súvisiacu s dojením, kontrolou životných podmienok, zdravotného a výživného stavu zvierat a zdravotného stavu vemena. Sleduje hygienickú nezávadnosť mlieka a v niektorých prípadoch zodpovedá za samotnú úpravu mlieka.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Dojič/ka
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08 6121003 - Dojič kráv, oviec a kôz
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Chovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 spôsoby chovu kráv, oviec a kôz, mliečna produkcia
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o kravy, ovce a kozy.
 • stupeň EKR 3 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Základy ovládania technológií používaných v živočíšnej výrobe, ovládanie dojárne. Technológia chovu kráv, oviec a kôz.
 • stupeň EKR 2 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o životných podmienkach zvierat.
 • stupeň EKR 1 reprodukcia hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Základy reprodukcie a odchovu kráv, oviec a kôz. Sledovanie priebehu a trvania laktácie u zvierat.
 • stupeň EKR 1 spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Výživa a kŕmenie kráv, oviec a kôz.
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o BOZP.
 • stupeň EKR 1 zdravie a hygiena pri práci
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie bezpečnostných a hygienických zásad pri získavaní a spracovaní mlieka.
 • stupeň EKR 1 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
  Špecifikácia:
  Dezinfekcia a sterilizácia technológií a pomôcok súvisiacich s dojením a spracovaním mlieka.
 • stupeň EKR 1 anatómia mliečnej žľazy
  Špecifikácia:
  Základy anatómie mliečnej žľazy a poznanie procesu spúšťania mlieka.
 • stupeň EKR 1 zásady správneho dojenia zvierat
  Špecifikácia:
  Príprava vemena pred dojením, priebeh samotného dojenia, ošetrenia vemena po dojení, senzorické rozpoznanie neštardného mlieka, ošetrenie mastitíd.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha jednotlivých technologických zariadení v procese získavania a spracovania mlieka
  Špecifikácia:
  Ovládanie dojárne a chladiaceho zariadenia.
 • stupeň EKR 3 dojenie kráv, oviec a kôz a spracovanie kravského, ovčieho a kozieho mlieka
  Špecifikácia:
  Zásady správneho dojenia, príprava vemena pred dojením, senzorické posúdenie mlieka, samotné dojenie, ošetrenie vemena po dojení, základy ručného a strojového dojenia oviec a kôz, základné spracovanie mlieka.
 • stupeň EKR 2 reprodukcia hovädzieho dobytka, oviec a kôz
  Špecifikácia:
  Základy reprodukcie a asistencie pri pôrodoch.
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
  Špecifikácia:
  Základy správneho zaobchádzania so zvieratami, fixácia a čistenie zvierat.
 • stupeň EKR 2 napájanie, kŕmenie a pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz
  Špecifikácia:
  Základy správneho kŕmenia a starostlivosti o zvieratá. Spôsoby napájania a pasenia zvierat.
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
 • stupeň EKR 1 ošetrenie a spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov na salašoch
  Špecifikácia:
  Správne ošetrenie a spracovanie ovčieho a kozieho mlieka, výroba syrov a mliečnych výrobkov na salašoch.
 • stupeň EKR 1 starostlivosť o teľatá, kozľatá, jahňatá a ich kŕmenie
  Špecifikácia:
  Zásady starostlivosti a kŕmenia teliat počas mliečnej výživy a po odstave.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie