Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Kŕmič hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Ošetrovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Pracovník v živočíšnej výrobe
Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08
6121001 - Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja.
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Primerané vedomosti o potrebách zvierat vo vzťahu k životným podmienkam.
4
zootechnika
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení zvierat.
4
reprodukcia hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Vrátane plemenitby hospodárskych zvierat. Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe zvierat. Možnosti zlepšovania parametrov reprodukcie v chove.
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Primerané vedomosti o chorobách a nákazách vyskytujúcich sa v našich podmienkach a o možnostiach tlmenia nákazy, spôsoboch ich predchádzania a terapie. Starostlivosť o choré zvieratá a drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných na človeka).
4
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
Špecifikácia:
Napr. maštaľ, dojáreň, pôrodnica a pod.
4
evidencia chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Špecifikácia:
Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, identifikácia správania zvierat, súvisiaceho so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zvierat.
4
starostlivosť o narodené hospodárske zvieratá a o ich správny rast
Špecifikácia:
Správne vedenie pôrodov, starostlivosť o narodené zvieratá a matku, správna technika odchovu mladých kategórií zvierat a kontrola odchovu.
4
evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základná evidencia súvisiaca s chovom hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
Špecifikácia:
Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín, výber plemenníkov, asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie zvierat.
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane údržby technológií a mechanizačných prostriedkov používaných v živočíšnej výrobe. Pokročilé zručnosti pri používaní a údržbe technológií a mechanizácií, ich pravidelná údržba a drobné opravy.
4
údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
Špecifikácia:
Vrátane drobných opráv a údržby.
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
Špecifikácia:
Kŕmenie podľa zadaných kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív.
3
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Správna technika pasenia zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov, zabezpečenie správneho napájania zvierat a kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení.
3
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Špecifikácia:
Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní, ich správna a bezpečná fixácia. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie dobytka.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.