Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz

Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Kŕmič hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Ošetrovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Pracovník v živočíšnej výrobe
Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08 6121001 - Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Chovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja.
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Primerané vedomosti o potrebách zvierat vo vzťahu k životným podmienkam.
 • stupeň EKR 4 zootechnika
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení zvierat.
 • stupeň EKR 4 reprodukcia hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vrátane plemenitby hospodárskych zvierat. Primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe zvierat. Možnosti zlepšovania parametrov reprodukcie v chove.
 • stupeň EKR 4 ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Primerané vedomosti o chorobách a nákazách vyskytujúcich sa v našich podmienkach a o možnostiach tlmenia nákazy, spôsoboch ich predchádzania a terapie. Starostlivosť o choré zvieratá a drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných na človeka).
 • stupeň EKR 4 druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
  Špecifikácia:
  Napr. maštaľ, dojáreň, pôrodnica a pod.
 • stupeň EKR 4 evidencia chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
  Špecifikácia:
  Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, identifikácia správania zvierat, súvisiaceho so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zvierat.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o narodené hospodárske zvieratá a o ich správny rast
  Špecifikácia:
  Správne vedenie pôrodov, starostlivosť o narodené zvieratá a matku, správna technika odchovu mladých kategórií zvierat a kontrola odchovu.
 • stupeň EKR 4 evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Základná evidencia súvisiaca s chovom hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
 • stupeň EKR 4 plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
  Špecifikácia:
  Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín, výber plemenníkov, asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie zvierat.
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane údržby technológií a mechanizačných prostriedkov používaných v živočíšnej výrobe. Pokročilé zručnosti pri používaní a údržbe technológií a mechanizácií, ich pravidelná údržba a drobné opravy.
 • stupeň EKR 4 údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
  Špecifikácia:
  Vrátane drobných opráv a údržby.
 • stupeň EKR 3 príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
  Špecifikácia:
  Kŕmenie podľa zadaných kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív.
 • stupeň EKR 3 napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Správna technika pasenia zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov, zabezpečenie správneho napájania zvierat a kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní, ich správna a bezpečná fixácia. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie dobytka.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie