Pestovateľ rôznorodých plodín

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pestovateľ rôznorodých plodín

Pestovateľ rôznorodých plodín sa zaoberá pestovaním rôznych druhov poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy za účelom dopestovania požadovaného produktu a jeho ďalšieho optimálneho použitia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6114 - Pestovatelia rôznorodých plodín
SK ISCO-08 6114000 - Pestovateľ rôznorodých plodín
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Pestovateľ poľných plodín

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
  Špecifikácia:
  Spôsoby pestovania, zberu, pozberovej úpravy, triedenia a skladovania: poľných plodín (obilniny, krmoviny, olejniny, okopaniny), zeleniny, ovocia, kvetín a okrasných drevín.
 • stupeň EKR 3 metódy výživy rastlín
  Špecifikácia:
  Spôsoby hnojenia poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín - zásobné a predsejbové hnojenie a hnojenie počas vegetácie. Rozdelenie hnojív na organické a anorganické a ich aplikácia podľa potreby.
 • stupeň EKR 3 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov používaných pri pestovaní poľných plodín, zeleniny, ovocia, kvetín a okrasných drevín. Ide o stroje na prípravu pôdy/pluhy, kultivátory, brány, smyky, plečky, valce, sejačky, sadzače, postrekovače, rozmetadlá, zberacie vozy, kosačky, rezačky, kombajny (zemiakový, obilný a iné), pozberové a skladovacie technológie.
 • stupeň EKR 3 biológia
  Špecifikácia:
  Stavba rastlín, ich rozmnožovanie a spôsoby pestovania.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
  Špecifikácia:
  Vrátane ochrany proti burinám - spôsoby ničenia burín, aplikácia prípravkov na ničenie burín, chorôb a škodcov.
 • stupeň EKR 3 princípy a metódy ochrany pôdy
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov prípravy pôdy.
 • stupeň EKR 3 botanika
 • stupeň EKR 3 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 3 agrochémia
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o životnom prostredí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 posudzovanie vhodnosti pôdy a klimatických podmienok na pestovanie poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Posudzovanie kvality pôdy na pestovanie poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, poľných plodín, kvetov a okrasných drevín. Príprava pôdy na pestovanie a jej orba.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
  Špecifikácia:
  Strihanie, rezanie, rozmnožovanie, zavlažovanie, okopávanie, plečkovanie, atď.
 • stupeň EKR 3 výživa a ochrana poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Aplikácia organických a anorganických hnojív a prípravkov na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom.
 • stupeň EKR 3 siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Vrátane pestovania rôznorodých druhov plodín.
 • stupeň EKR 3 riadenie, údržba a jednoduché opravy traktorov a poľnohospodárskych strojov
 • stupeň EKR 3 zber poľnohospodárskych plodín s využitím alternatívnych technológií
 • stupeň EKR 3 organizácia zberu v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Zber, triedenie, balenie, expedícia, skladovanie rôznorodých plodín - poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, poľných plodín, kvetov a výpestkov, škôlkarských výpestkov v ovocinárstve.
 • stupeň EKR 3 predsejbová príprava
 • stupeň EKR 3 sledovanie procesu rastu a zretia plodín
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 aplikácia postrekov a ochranných látok pred, počas a po vegetačnom období

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie