Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín pestuje jedlé huby, aromatické a liečivé rastliny. Vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách a hubách za účelom dopestovania požadovaných produktov a ich ďalšieho použitia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
6113 - Záhradníci a pestovatelia sadeníc
SK ISCO-08
6113004 - Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Záhradník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
4
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
zelinkárstvo
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
metódy výživy rastlín
4
spôsoby pestovania jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výživa a hnojenie záhradných rastlín
4
siatie a vysádzanie liečivých rastlín
4
ošetrovanie liečivých rastlín počas vegetácie
4
zber liečivých rastlín
4
výživa a ochrana liečivých rastlín
4
ošetrovanie pôdy, očkovanie a príprava substrátov na pestovanie jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
4
obsluha, údržba a drobné opravy jednoduchých strojov a zariadení v rastlinnej výrobe
4
zber, triedenie, balenie, skladovanie jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
4
orientácia v podpornej politike a možnosti získavania finančných podpôr pre zverenú oblasť
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.