Záhradník krajinár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Záhradník krajinár

Záhradník krajinár sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí so záhradnou krajinnou tvorbou a je zameraná na poznávanie, ochranu a pretváranie krajiny.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 6113 - Záhradníci a pestovatelia sadeníc
SK ISCO-08 6113003 - Záhradník krajinár
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Záhradník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
 • stupeň EKR 6 spôsoby pestovania okrasných drevín
 • stupeň EKR 6 spôsoby údržby parkov
  Špecifikácia:
  Vrátane údržby športových plôch.
 • stupeň EKR 6 dendrológia
 • stupeň EKR 6 arboristika
 • stupeň EKR 6 metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
 • stupeň EKR 6 spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
  Špecifikácia:
  Mobilná zeleň - zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu. Spôsoby ošetrovania nádob. Vertikálna zeleň - ťahavé druhy rastlín určené na ploty, strechy a pod. Spôsoby výsadby vegetácie na konštrukciách a starostlivosti o ne.
 • stupeň EKR 6 spôsoby realizácie a údržby zelene
 • stupeň EKR 6 stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
 • stupeň EKR 6 postupy zakladania trávnikov a zásady ich ošetrovania
 • stupeň EKR 5 postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
 • stupeň EKR 5 spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
 • stupeň EKR 5 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 5 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 5 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 5 ekológia
 • stupeň EKR 5 princípy a metódy ochrany prírody
 • stupeň EKR 5 princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
 • stupeň EKR 5 metódy riadenia ochrany národných parkov a voľného života v prírode
 • stupeň EKR 5 princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
 • stupeň EKR 5 pedológia
 • stupeň EKR 5 meteorológia
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 manažment závlah
 • stupeň EKR 5 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
 • stupeň EKR 4 floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
 • stupeň EKR 6 siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o kvety, okrasné kríky a stromy
 • stupeň EKR 6 aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
 • stupeň EKR 6 zakladanie a udržiavanie zelene
 • stupeň EKR 6 ošetrovanie okrasných drevín a kvetín
 • stupeň EKR 6 hnojenie záhradných rastlín
 • stupeň EKR 6 vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
 • stupeň EKR 6 rozmnožovanie kvetín
 • stupeň EKR 6 výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
 • stupeň EKR 6 zakladanie a údržba trávnatých plôch
  Špecifikácia:
  Vrátane zakladania a ošetrovania trávnikov.
 • stupeň EKR 6 ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
 • stupeň EKR 6 zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
 • stupeň EKR 6 rez okrasných drevín na trvalom stanovisku
 • stupeň EKR 6 aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
 • stupeň EKR 6 údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
 • stupeň EKR 6 údržba záhrad, parkov a krajiny
 • stupeň EKR 6 sledovanie stavu porastov počas vegetácie
 • stupeň EKR 6 ošetrovanie verejnej zelene
 • stupeň EKR 5 ošetrovanie pôdy a príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
 • stupeň EKR 5 zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie