Záhradník krajinár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Záhradník krajinár sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí so záhradnou krajinnou tvorbou a je zameraná na poznávanie, ochranu a pretváranie krajiny.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
6113 - Záhradníci a pestovatelia sadeníc
SK ISCO-08
6113003 - Záhradník krajinár
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Záhradník

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
6
spôsoby pestovania okrasných drevín
6
spôsoby údržby parkov
Špecifikácia:
Vrátane údržby športových plôch.
6
dendrológia
6
arboristika
6
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
6
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
Špecifikácia:
Mobilná zeleň - zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu. Spôsoby ošetrovania nádob. Vertikálna zeleň - ťahavé druhy rastlín určené na ploty, strechy a pod. Spôsoby výsadby vegetácie na konštrukciách a starostlivosti o ne.
6
spôsoby realizácie a údržby zelene
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
6
postupy zakladania trávnikov a zásady ich ošetrovania
6
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
5
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
5
poľnohospodárske plodiny a buriny
5
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
5
metódy výživy rastlín
5
ekológia
5
princípy a metódy ochrany prírody
5
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
5
metódy riadenia ochrany národných parkov a voľného života v prírode
5
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
5
pedológia
5
meteorológia
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
manažment závlah
5
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
5
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
6
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
6
starostlivosť o kvety, okrasné kríky a stromy
6
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
6
zakladanie a udržiavanie zelene
6
ošetrovanie okrasných drevín a kvetín
6
hnojenie záhradných rastlín
6
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
6
rozmnožovanie kvetín
6
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
6
zakladanie a údržba trávnatých plôch
Špecifikácia:
Vrátane zakladania a ošetrovania trávnikov.
6
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
6
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
6
rez okrasných drevín na trvalom stanovisku
6
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
6
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
6
údržba záhrad, parkov a krajiny
6
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
6
ošetrovanie verejnej zelene
6
ošetrovanie pôdy a príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
5
zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.