Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu ovláda základy záhradníckych špecifikácií pestovania a údržby špeciálnych úžitkových plodín (ovocinárstvo, zeleninárstvo a vinohradníctvo) a okrasných rastlín (kvetinárstvo, sadovníctvo a údržba všeobecnej zelene). Zabezpečuje realizáciu technológií výroby sadbového materiálu, výsadby, sejby a ošetrovania záhradníckych plodín, okrasných rastlín pre potreby sadovníctva - ošetrovanie pôdy, hnojenie, zavlažovanie a ochrana v súlade s vybraným systémom produkcie (konvenčný, integrovaný, ekologický...) s ohľadom na jeho udržateľnosť, využívanie mechanizačných prostriedkov v rámci pestovateľských technológií, realizáciu zberu a pozberovej úpravy záhradníckych plodín a obnovy sadovníckych výsadieb. Môže viesť menšie skupiny ľudí pri realizácii pestovania záhradníckych plodín a ošetrovania sadovníckych výsadieb. Vedie základnú evidenciu o používaných procesoch a vedie základnú účtovnú evidenciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1728/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Záhradník
SK Pestovateľ sadby
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín podľa zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z. (§ 4 písm. h)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6113
SK ISCO-08
6113001
ESCO
2093
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6113001

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
agrometeorológia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy poľnohospodárskych plodín a burín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
agrochémia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby množenia vínnej révy
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: spôsoby obsluhy strojov pre záhradnícku výrobu
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby pestovania, zberu, pozberovej úpravy a skladovania záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záhradníctvo
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy rozmnožovania sadbového materiálu záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vhodnosť a kvalita závlahových komponentov a spôsoby využívania závlahových systémov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v podpornej politike a možnosti získavania finančných podpôr pre zverenú oblasť
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: spôsobilosť v oblasti ekonomiky - hospodárenie s energiami, podnikateľská činnosť, marketing, manažment
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie vínnej révy
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber, triedenie, balenie, egalizácia záhradných plodín a množiteľského materiálu
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava pôdy a substrátov na množenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysádzanie a rozmnožovanie ovocných kultúr
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín a okrasných rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
generatívne a vegetatívne rozmnožovanie škôlkarského materiálu
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde a kontajneroch
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmnožovanie zeleniny, vrátane predpestovania sadby
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmnožovanie rastlín v laboratóriu metódou "in vitro
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie ovocných a okrasných drevín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie, ošetrovanie podpníkov pre ovocné a okrasné dreviny
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a hnojenie v okrasnej a ovocnej škôlke
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
siatie zeleniny a predpestovanej sadzby
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha súpravy traktora a poľnohospodárskeho stroja na pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.