Pestovateľ chmeľu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pestovateľ chmeľu sa zaoberá pestovaním rastlín chmeľu obyčajného (lat. Humulus lupulus). Vykonáva komplexne činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách chmeľu za účelom dopestovania šištíc a ich ďalšieho použitia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Chmeliar
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6112 - Pestovatelia stromových a kríkových plodín
SK ISCO-08
6112003 - Pestovateľ chmeľu
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Pestovateľ poľných plodín

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
poľnohospodárske plodiny a buriny
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
metódy výživy rastlín
Špecifikácia:
Chmeľu. Hnojenie chmeľu.
4
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
Špecifikácia:
Postupy mechanického spracovania pôdy pri pestovaní chmeľu.
4
pedológia
Špecifikácia:
Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.
4
meteorológia
Špecifikácia:
Klimatické podmienky na pestovanie chmeľu.
4
spôsoby pestovania chmeľu
Špecifikácia:
Základné agrotechnické operácie.
4
biológia
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Technický stav strojov, zariadení a technologických liniek používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
Špecifikácia:
Používanej pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
4
manažment závlah
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
botanika
4
fyziológia rastlín
Špecifikácia:
Chmeľu.
4
postupy zberu, triedenia a spracovania chmeľu
4
právne predpisy a pojmy z oblasti sladovníctva a chmeliarstva
4
ekonomika a riadenie v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
4
spôsoby skladovania chmeľu
4
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
4
spôsoby starostlivosti o chmeľ počas vegetačného obdobia
4
parametre kvality v sladovníctve a chmeliarstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Špecifikácia:
Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
4
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
4
posudzovanie kvality pôdy, odber vzoriek na rozbor
Špecifikácia:
Vrátane sledovania a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia chmeľu.
4
orientácia v technologických postupoch
Špecifikácia:
Pestovania, zberu, pozberovej úpravy a odbytu chmeľu.
4
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
4
predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
4
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
Špecifikácia:
A s orgánmi štátnej správy.
4
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy techniky na pestovanie chmeľu
4
pozberová úprava a skladovanie chmeľu
4
zber chmeľu
4
výživa a chemická ochrana chmeľu
Špecifikácia:
Určovanie chorôb a škodcov chmeľu a ochrana proti nim. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín chmeľu. Aplikácia ochranných prostriedkov proti burinám, chorobám a škodcom.
4
ošetrovanie chmeľu počas vegetácie
4
zakladanie chmelníc, sadenie chmeľu
Špecifikácia:
Vrátane evidencie o držbe a využívaní pôdy na pestovanie chmeľu.
4
organizácia agrotechnických úkonov pri pestovaní chmeľu
Špecifikácia:
Príprava pôdy, výsadba, rozmnožovanie, rez, vedenie a zavlažovanie chmeľu.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
umiestnenie konštrukcií na pestovanie chmeľu
4
komplexné riadenie činnosti v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
Špecifikácia:
Riadenie technologických procesov pri pestovaní, výžive, ochrane, zbere, pozberovej úprave a odbyte chmeľu, vrátane vedenia zamestnancov.
4
evidencia v oblasti sadovníctva a chmeliarstva
4
vyhodnotenie výsledkov produkcie pri pestovaní chmeľu
4
úprava produktov chmeliarstva na predaj
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.