Pestovateľ chmeľu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pestovateľ chmeľu

Pestovateľ chmeľu sa zaoberá pestovaním rastlín chmeľu obyčajného (lat. Humulus lupulus). Vykonáva komplexne činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách chmeľu za účelom dopestovania šištíc a ich ďalšieho použitia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Chmeliar
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6112 - Pestovatelia stromových a kríkových plodín
SK ISCO-08 6112003 - Pestovateľ chmeľu
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Pestovateľ poľných plodín

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 4 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 4 metódy výživy rastlín
  Špecifikácia:
  Chmeľu. Hnojenie chmeľu.
 • stupeň EKR 4 postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
  Špecifikácia:
  Postupy mechanického spracovania pôdy pri pestovaní chmeľu.
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.
 • stupeň EKR 4 meteorológia
  Špecifikácia:
  Klimatické podmienky na pestovanie chmeľu.
 • stupeň EKR 4 spôsoby pestovania chmeľu
  Špecifikácia:
  Základné agrotechnické operácie.
 • stupeň EKR 4 biológia
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Technický stav strojov, zariadení a technologických liniek používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
 • stupeň EKR 4 metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
  Špecifikácia:
  Používanej pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Používaných pri pestovaní, zbere a pozberovej úprave chmeľu.
 • stupeň EKR 4 manažment závlah
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 botanika
 • stupeň EKR 4 fyziológia rastlín
  Špecifikácia:
  Chmeľu.
 • stupeň EKR 4 postupy zberu, triedenia a spracovania chmeľu
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti sladovníctva a chmeliarstva
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
 • stupeň EKR 4 spôsoby skladovania chmeľu
 • stupeň EKR 4 základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
 • stupeň EKR 4 spôsoby starostlivosti o chmeľ počas vegetačného obdobia
 • stupeň EKR 4 parametre kvality v sladovníctve a chmeliarstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
  Špecifikácia:
  Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
 • stupeň EKR 4 obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality pôdy, odber vzoriek na rozbor
  Špecifikácia:
  Vrátane sledovania a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia chmeľu.
 • stupeň EKR 4 orientácia v technologických postupoch
  Špecifikácia:
  Pestovania, zberu, pozberovej úpravy a odbytu chmeľu.
 • stupeň EKR 4 tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
 • stupeň EKR 4 predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
 • stupeň EKR 4 komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
  Špecifikácia:
  A s orgánmi štátnej správy.
 • stupeň EKR 4 základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy techniky na pestovanie chmeľu
 • stupeň EKR 4 pozberová úprava a skladovanie chmeľu
 • stupeň EKR 4 zber chmeľu
 • stupeň EKR 4 výživa a chemická ochrana chmeľu
  Špecifikácia:
  Určovanie chorôb a škodcov chmeľu a ochrana proti nim. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín chmeľu. Aplikácia ochranných prostriedkov proti burinám, chorobám a škodcom.
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie chmeľu počas vegetácie
 • stupeň EKR 4 zakladanie chmelníc, sadenie chmeľu
  Špecifikácia:
  Vrátane evidencie o držbe a využívaní pôdy na pestovanie chmeľu.
 • stupeň EKR 4 organizácia agrotechnických úkonov pri pestovaní chmeľu
  Špecifikácia:
  Príprava pôdy, výsadba, rozmnožovanie, rez, vedenie a zavlažovanie chmeľu.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 umiestnenie konštrukcií na pestovanie chmeľu
 • stupeň EKR 4 komplexné riadenie činnosti v oblasti sladovníctva a chmeliarstva
  Špecifikácia:
  Riadenie technologických procesov pri pestovaní, výžive, ochrane, zbere, pozberovej úprave a odbyte chmeľu, vrátane vedenia zamestnancov.
 • stupeň EKR 4 evidencia v oblasti sadovníctva a chmeliarstva
 • stupeň EKR 4 vyhodnotenie výsledkov produkcie pri pestovaní chmeľu
 • stupeň EKR 4 úprava produktov chmeliarstva na predaj

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie