Vinohradník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vinohradník riadi, organizuje a koordinuje celý proces pestovania viniča hroznorodého v celoročnom období. Vinič pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivosť o vinič, ošetrovanie rastlín, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča. Obsluhuje vinohradnícke stroje a zariadenia a vykonáva potrebné agrotechnické úkony.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Špecialista v odbore pestovania viniča hroznorodého
Špecialista v odbore vinohradníctva
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6112 - Pestovatelia stromových a kríkových plodín
SK ISCO-08
6112001 - Vinohradník
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Ovocinár, vinohradník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
4
vinohradníctvo
4
pedológia
Špecifikácia:
Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovanie substrátov.
4
botanika
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Technológie, stroje a zariadenia používané pri pestovaní viniča.
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
4
spôsoby pestovania vínnej révy
Špecifikácia:
Konvenčný, ekologický, integrovaný systém pestovania viniča.
4
manažment závlah
4
biológia
Špecifikácia:
Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.
4
fyziológia rastlín
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
normy spotreby práce
4
malé a stredné podnikanie
Špecifikácia:
Podnikanie vo vinohradníctve.
4
parametre kvality vo vinohradníctve
4
právne predpisy a pojmy z oblasti vinohradníctva
4
výživa a hnojenie viniča
4
ekonomika a riadenie v oblasti vinohradníctva
4
spôsoby strihania, rezu a vedenia viniča
4
spôsoby starostlivosti o vinič počas vegetačného obdobia
4
postupy zberu, triedenia a spracovania hrozna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom vínnej révy
Špecifikácia:
Príprava roztokov a chemickej ochrany viníc (zadymovanie a postrek).
4
riadenie prác vo vinohrade počas vegetácie
Špecifikácia:
Starostlivosť o vinič počas vegetácie.
4
ošetrovanie sadeníc vínnej révy pred výsadbou, technológia výsadby
4
rez vínnej révy
Špecifikácia:
Prerezávanie a štepenie viniča
4
starostlivosť o pôdu vo vinici
Špecifikácia:
Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy na výsadbu viniča. Posudzovania kvality pôdy.
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Špecifikácia:
Vrátane vyplňovanie žiadostí o poskytnutie podpory.
4
výživa a hnojenie viniča
4
vymeriavanie a kolíkovanie pozemkov
Špecifikácia:
Vinohradov.
4
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba vinohradníckych strojov a zariadení
4
obsluha mechanizačnej techniky na obrábanie vinohradu
Špecifikácia:
Vrátane kultivačných prác s ručným náradím.
4
kontrola a posudzovanie zrelosti, kvality a cukornatosti hrozna
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti vinohradníctva
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov vo vinohradníctve
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov z oblasti vinohradníctva
4
organizácia agrotechnických úkonov v oblasti vinohradníctva
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
4
výstavba opornej konštrukcie viniča
4
zber, triedenie, spracovanie hrozna
4
sledovanie a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia plodov
Špecifikácia:
Vrátane kontroly zretia vínneho a stolového hrozna.
4
vinohradnícka evidencia
Špecifikácia:
Zhromažďovanie údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vedenie pomocných pracovníkov pri prácach vo vinohrade
4
úprava produktov na predaj
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.