Vinohradník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vinohradník

Vinohradník riadi, organizuje a koordinuje celý proces pestovania viniča hroznorodého v celoročnom období. Vinič pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivosť o vinič, ošetrovanie rastlín, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča. Obsluhuje vinohradnícke stroje a zariadenia a vykonáva potrebné agrotechnické úkony.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Špecialista v odbore pestovania viniča hroznorodého
Špecialista v odbore vinohradníctva
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6112 - Pestovatelia stromových a kríkových plodín
SK ISCO-08 6112001 - Vinohradník
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Ovocinár, vinohradník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 4 vinohradníctvo
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovanie substrátov.
 • stupeň EKR 4 botanika
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Technológie, stroje a zariadenia používané pri pestovaní viniča.
 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 4 spôsoby pestovania vínnej révy
  Špecifikácia:
  Konvenčný, ekologický, integrovaný systém pestovania viniča.
 • stupeň EKR 4 manažment závlah
 • stupeň EKR 4 biológia
  Špecifikácia:
  Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.
 • stupeň EKR 4 fyziológia rastlín
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 normy spotreby práce
 • stupeň EKR 4 malé a stredné podnikanie
  Špecifikácia:
  Podnikanie vo vinohradníctve.
 • stupeň EKR 4 parametre kvality vo vinohradníctve
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti vinohradníctva
 • stupeň EKR 4 výživa a hnojenie viniča
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v oblasti vinohradníctva
 • stupeň EKR 4 spôsoby strihania, rezu a vedenia viniča
 • stupeň EKR 4 spôsoby starostlivosti o vinič počas vegetačného obdobia
 • stupeň EKR 4 postupy zberu, triedenia a spracovania hrozna

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
 • stupeň EKR 4 aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom vínnej révy
  Špecifikácia:
  Príprava roztokov a chemickej ochrany viníc (zadymovanie a postrek).
 • stupeň EKR 4 riadenie prác vo vinohrade počas vegetácie
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o vinič počas vegetácie.
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie sadeníc vínnej révy pred výsadbou, technológia výsadby
 • stupeň EKR 4 rez vínnej révy
  Špecifikácia:
  Prerezávanie a štepenie viniča
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o pôdu vo vinici
  Špecifikácia:
  Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy na výsadbu viniča. Posudzovania kvality pôdy.
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
  Špecifikácia:
  Vrátane vyplňovanie žiadostí o poskytnutie podpory.
 • stupeň EKR 4 výživa a hnojenie viniča
 • stupeň EKR 4 vymeriavanie a kolíkovanie pozemkov
  Špecifikácia:
  Vinohradov.
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba vinohradníckych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha mechanizačnej techniky na obrábanie vinohradu
  Špecifikácia:
  Vrátane kultivačných prác s ručným náradím.
 • stupeň EKR 4 kontrola a posudzovanie zrelosti, kvality a cukornatosti hrozna
 • stupeň EKR 4 komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti vinohradníctva
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov vo vinohradníctve
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie ekonomických poznatkov z oblasti vinohradníctva
 • stupeň EKR 4 organizácia agrotechnických úkonov v oblasti vinohradníctva
 • stupeň EKR 4 organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
 • stupeň EKR 4 výstavba opornej konštrukcie viniča
 • stupeň EKR 4 zber, triedenie, spracovanie hrozna
 • stupeň EKR 4 sledovanie a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia plodov
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly zretia vínneho a stolového hrozna.
 • stupeň EKR 4 vinohradnícka evidencia
  Špecifikácia:
  Zhromažďovanie údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vedenie pomocných pracovníkov pri prácach vo vinohrade
 • stupeň EKR 4 úprava produktov na predaj

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie