Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

Pestovateľ poľných plodín a zeleniny kompletne realizuje pracovné postupy a pracovné úkony pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Zabezpečuje evidenciu o zdravotnom stave, chemickej ochrane a výžive rastlín. Zabezpečuje zber vypestovaných poľných plodín a zeleniny a vedie evidenciu o produkcii a predaji rastlín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6111 - Pestovatelia poľných plodín a zeleniny
SK ISCO-08 6111000 - Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Pestovateľ poľných plodín

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
  Špecifikácia:
  Spôsoby pestovania poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 2 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
 • stupeň EKR 2 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  V tejto časti odborných vedomostí treba klásť dôraz hlavne na pracovné postupy pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Menšie nároky môžeme požadovať v oblasti plánovania a riadenia.
 • stupeň EKR 2 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
  Špecifikácia:
  Poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 osevné postupy
 • stupeň EKR 2 metódy výživy rastlín
  Špecifikácia:
  Hnojenie poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 princípy a metódy ochrany pôdy
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov prípravy pôdy.
 • stupeň EKR 2 integrovaná ochrana poľných plodín
 • stupeň EKR 2 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
 • stupeň EKR 2 marketing
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti z marketingu.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
  Špecifikácia:
  Zariadenia na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 posudzovanie vhodnosti pôdy a klimatických podmienok na pestovanie poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Posudzovanie kvality pôdy na pestovanie poľných plodín a rôznych druhov zeleniny. Príprava pôdy na pestovanie poľných plodín a zeleniny, orba. Predsejbová príprava a sejba plodín. Sledovanie procesu rastu a zretia poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 hnojenie a ochrana rastlín
  Špecifikácia:
  Posudzovanie a rozdeľovanie hnojív. Strojové hnojenie a výživa poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 zber, triedenie, skladovanie a expedícia zeleniny a jej úpravy pre predaj
  Špecifikácia:
  Vrátane poľných plodín.
 • stupeň EKR 2 rozmnožovanie zeleniny, vrátane predpestovania sadzby
 • stupeň EKR 2 pestovane zeleniny v poľných podmienkach aj krytých priestoroch
  Špecifikácia:
  Vrátane pestovania zeleniny v skleníkoch a fóliovníkoch.
 • stupeň EKR 2 základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
  Špecifikácia:
  Vrátane techniky a náradia na pestovanie poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
  Špecifikácia:
  Poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Ručné a strojové siate a sadenie poľných plodín a zeleniny.
 • stupeň EKR 2 aplikácia chemických prípravkov na ochranu rastlín pod dozorom
  Špecifikácia:
  Aplikácia organických a anorganických hnojív. Ošetrovanie poľných plodín a zeleniny, likvidácia rôznych druhov burín a škodcov.
 • stupeň EKR 2 pestovanie a zber poľných plodín
  Špecifikácia:
  Rastliny pestované na poliach - obilniny, krmoviny, olejniny, okopaniny.
 • stupeň EKR 2 zavlažovanie poľných plodín a zeleniny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie