Deratizér (likvidátor škodcov)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Deratizér (likvidátor škodcov)

Deratizér (likvidátor škodcov) vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a zabezpečuje ich reguláciu s využitím prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Poskytuje poradenskú činnosť o prevencii výskytu živočíšnych škodcov.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: neuvedené
Právny predpis:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 7544 - Likvidátori škodcov a buriny
SK ISCO-08 7544002 - Deratizér (likvidátor škodcov)
Divízia SK NACE Rev. 2 Veterinárne činnosti
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu Likvidátor škodcov a buriny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Legislatíva - právne predpisy súvisiace s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
  Špecifikácia:
  Epidemiológia, základy z mikrobiológie - základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie, hygiena životného prostredia, spôsoby prenosu infekčných ochorení.
 • stupeň EKR 4 chemické látky a zmesi
  Špecifikácia:
  Spôsoby práce s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrany zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
 • stupeň EKR 4 environmentálna toxikológia
  Špecifikácia:
  Základné pojmy, toxicita, charakteristika prípravkov z hľadiska toxicity a ich rozdelenie, označovanie, cesty vstupu toxických látok do organizmu, druhy a príznaky otráv, osobné ochranné pracovné prostriedky, zásady prvej pomoci.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
  Špecifikácia:
  Prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku, pracovné a technologické postupy, aplikácia dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti, dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby, ochranná a ohnisková dezinfekcia.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy dezinsekcie a deratizácie
  Špecifikácia:
  Dezinsekcia - základné pojmy, prehľad druhov škodlivého hmyzu, roztočov, prehľad skupín schválených dezinsekčných prípravkov, spôsoby aplikácie, pracovné a technologické postupy, prírodné ohniskové nákazy, preventívna a represívna dezinsekcia, postreková technika na výkon dezinsekcie, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii. Deratizácia - základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov, prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov, spôsoby deratizácie, spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie, teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie, pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, kontrola a vyhodnotenie ich účinnosti, preventívne opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, premnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.
 • stupeň EKR 4 organická chémia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s chemickými prípravkami na likvidáciu živočíšnych škodcov.
 • stupeň EKR 4 biológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky o živočíšnych druhoch, najmä hlodavcoch.
 • stupeň EKR 4 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
  Špecifikácia:
  Základy z fyziológie a anatómie hlodavcov.
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
  Špecifikácia:
  Škodcovia v rastlinnej, živočíšnej výrobe a v skladoch.
 • stupeň EKR 4 zoológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky so zameraním na skupinu hlodavcov.
 • stupeň EKR 4 entomológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s likvidáciou živočíšnych škodcov.
 • stupeň EKR 4 epizootológia a parazitológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s likvidáciou živočíšnych škodcov.
 • stupeň EKR 4 etológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s likvidáciou živočíšnych škodcov.
 • stupeň EKR 4 anorganická chémia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s chemickými prípravkami na dezinfekciu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
  Špecifikácia:
  Vedenie záznamov o aplikácii chemických prípravkov a jedov.
 • stupeň EKR 4 aplikácia deratizačných prostriedkov, návnad a pascí na likvidáciu škodcov
 • stupeň EKR 4 kontrola a signalizácia výskytu škodcov
 • stupeň EKR 4 monitorovanie a ničenie škodcov
 • stupeň EKR 4 obsluha deratizačných zariadení a prístrojov
  Špecifikácia:
  Obsluha deratizačných zariadení a prístrojov pri ohniskovej a ochrannej deratizácii.
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
 • stupeň EKR 4 práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
 • stupeň EKR 4 vymedzenie dezinfikovaného priestoru
 • stupeň EKR 4 dezinfekcia plôch a zariadení podľa jednotlivých zón a dezinfekčného poriadku
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri riadení dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných zásahov
 • stupeň EKR 4 koordinácia prác pri ničení škodcov v ohniskách nákaz
 • stupeň EKR 4 dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o spôsobilosti pre špeciálne nákladné vozidlá (ADR preukaz) podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie