Dezinfektor (likvidátor chorôb)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dezinfektor (likvidátor chorôb)

Dezinfektor (likvidátor chorôb) vykonáva činnosť, ktorá vedie k likvidácii choroboplodných zárodkov (pôvodcov infekcie) s využitím dezinfekčných prostriedkov na profesionálne použitie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Disinfection Specialist
Disinfector
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 9129 - Ostatní umývači
SK ISCO-08 9129001 - Dezinfektor (likvidátor chorôb)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Dezinfektor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
  Špecifikácia:
  Legislatíva - právne predpisy súvisiace s využitím dezinfekčných prostriedkov na profesionálne použitie.
 • stupeň EKR 4 organická chémia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s chemickými prípravkami na dezinfekciu.
 • stupeň EKR 4 mikrobiológia
  Špecifikácia:
  Základné pojmy, charakteristika, vplyv na vznik a šírenie chorôb.
 • stupeň EKR 4 hydrobiológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky súvisiace s likvidáciou škodlivých činiteľov vo vode.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
  Špecifikácia:
  Prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku, pracovné a technologické postupy, aplikácia dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti, dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby, ochranná a ohnisková dezinfekcia. Alternatívne (nechemické) metódy dezinfekcie (plameň, ozón,...).
 • stupeň EKR 4 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Základné poznatky o živočíšnych druhoch.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Legislatíva - právne predpisy súvisiace s využitím dezinfekčných prostriedkov na profesionálne použitie.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
  Špecifikácia:
  Epidemiológia, základy z mikrobiológie - základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie, hygiena životného prostredia, spôsoby prenosu infekčných ochorení.
 • stupeň EKR 4 chemické látky a zmesi
  Špecifikácia:
  Spôsoby práce s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
  Špecifikácia:
  Hygienické požiadavky, prevencia chorôb, kritériá na použitie nástrojov a metód dezinfekcie a sterilizácie prostredia, objektov a nástrojov.
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 biológia
  Špecifikácia:
  Základné poznatky o živočíšnych druhoch.
 • stupeň EKR 3 zásady, metódy a postupy dezinsekcie a deratizácie
  Špecifikácia:
  Dezinsekcia - základné pojmy, prehľad druhov škodlivého hmyzu, roztočov, prehľad skupín schválených dezinsekčných prípravkov, spôsoby aplikácie, pracovné a technologické postupy, prírodné ohniskové nákazy, preventívna a represívna dezinsekcia, postreková technika na výkon dezinsekcie, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii. Deratizácia - základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov, prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov, spôsoby deratizácie, spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie, teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie, pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, kontrola a vyhodnotenie ich účinnosti, preventívne opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, premnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.
 • stupeň EKR 3 environmentálna toxikológia
  Špecifikácia:
  Základné pojmy, toxicita, charakteristika prípravkov z hľadiska toxicity a ich rozdelenie, označovanie, cesty vstupu toxických látok do organizmu, druhy a príznaky otráv, osobné ochranné pracovné prostriedky, zásady prvej pomoci.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 výber účinných prostriedkov alebo prípravkov na dezinfekciu
 • stupeň EKR 4 dezinfekcia vybavenia sociálnych zariadení
 • stupeň EKR 4 koordinácia prác pri ničení škodcov v ohniskách nákaz
 • stupeň EKR 4 práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
 • stupeň EKR 4 vymedzenie dezinfikovaného priestoru
 • stupeň EKR 4 aplikácia dezinfekčných prostriedkov a chemických insekticídov pri zaplyňovaní, práškovaní alebo postrekoch
 • stupeň EKR 4 údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov zvierat
 • stupeň EKR 3 dezinfekcia vodných zdrojov
  Špecifikácia:
  Čistenie a dezinfekcia studní pri ich zriaďovaní a rekonštrukcii.
 • stupeň EKR 3 praktická aplikácia základnej veterinárnej starostlivosti (asanácia a dezinfekcia zariadení na prikrmovanie a intenzívny chov zveriny, odber vzoriek tkanív
  Špecifikácia:
  Asanácia a dezinfekcia zariadení na prikrmovanie a intenzívny chov zvierat, odber vzoriek tkanív.
 • stupeň EKR 3 dezinfekcia plôch a zariadení podľa jednotlivých zón a dezinfekčného poriadku
 • stupeň EKR 3 doprava a preprava chemických látok, prípravkov a odpadov
 • stupeň EKR 3 orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
 • stupeň EKR 3 vedenie požadovanej dokumentácie (protokoly) a evidencií o výsledkoch skúšok výrobkov, resp. určitej činnosti
 • stupeň EKR 3 orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o spôsobilosti pre špeciálne nákladné vozidlá (ADR preukaz) podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie