Likvidátor buriny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Likvidátor buriny

Likvidátor buriny je špecialistom na likvidáciu nežiaducich organizmov v kultúrnych porastoch poľných plodín, sadoch, viniciach, chmeľniciach, ako aj samonáletov burín a kríkov v nepoľnohospodárskych priestoroch, technických dielach, na cestách a železničných zvrškoch. Túto činnosť vykonáva s použitím mechanických, chemických, resp. fyzikálnych zásahov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Aplikátor pesticídov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 7544 - Likvidátori škodcov a buriny
SK ISCO-08 7544003 - Likvidátor buriny
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu Likvidátor škodcov a buriny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 biológia
  Špecifikácia:
  Rastlinné spoločenstvá - buriny.
 • stupeň EKR 4 fyziológia rastlín
  Špecifikácia:
  Poľnohospodárske plodiny a buriny.
 • stupeň EKR 4 botanika
  Špecifikácia:
  Princípy, odlišnosti a zvláštnosti organizmov s osobitným zreteľom na rastlinné spoločenstvo: buriny.
 • stupeň EKR 4 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 4 agrochémia
  Špecifikácia:
  Základy agrochémie.
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 4 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 4 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 4 pedológia
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 anorganická chémia
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie burín.
 • stupeň EKR 4 organická chémia
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie burín.
 • stupeň EKR 3 biochémia
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie burín.
 • stupeň EKR 3 hydrochémia
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie burín.
 • stupeň EKR 3 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 3 metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
 • stupeň EKR 4 metódy, spôsoby a technické prostriedky likvidácie nežiaducich organizmov
 • stupeň EKR 4 opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie pri likvidácii nežiaducich organizmov
 • stupeň EKR 4 nežiaduce organizmy vo všetkých vývojových štádiách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ochrana sadeníc a semenáčikov proti rastu buriny s využitím malej mechanizácie
 • stupeň EKR 4 terénna diagnostika hlavných druhov škodlivých organizmom a burín v poľných podmienkach a krytých priestoroch
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
 • stupeň EKR 4 skladovanie, manipulácia, riedenie a miešanie prípravkov na ochranu rastlín
  Špecifikácia:
  Vrátane manipulácie s obalmi a zvyškami prípravkov na ochranu rastlín.
 • stupeň EKR 4 obsluha a monitorovanie zariadení na postrek škodcov a burín
 • stupeň EKR 4 identifikáca škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovenie spôsobov a postupov ich likvidácie
 • stupeň EKR 3 riadenie, obsluha a údržba samojazdných poľnohospodárskych strojov
 • stupeň EKR 3 poľnohospodárska doprava, údržba a menšie opravy poľnohospodárskej mechanizácie
 • stupeň EKR 3 čistenie použitých aplikačných zariadení na ochranu rastlín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1) viac...
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o spôsobilosti pre špeciálne nákladné vozidlá (ADR preukaz) podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie