Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické strojárske činnosti v oblasti poľnohospodárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií. Opravuje, udržiava a stará sa o poľnohospodárske stroje a zariadenia a v prípade potreby zabezpečuje opravu v certifikovanom servise.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Mechanizátor
Opravár
Pracovník v dielni
Servisný technik
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233001 - Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
  Špecifikácia:
  Stroje, zariadenia a náradia určené na pracovný postup.
 • stupeň EKR 3 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
 • stupeň EKR 3 poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov orientácie v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Prevodové ústrojenstvo, brzdová, palivová sústava atď.
 • stupeň EKR 3 brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
 • stupeň EKR 3 zásady kontroly a nastavovania meradiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
 • stupeň EKR 3 voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov a ďalších pojazdných poľnohospodárskych strojov
  Špecifikácia:
  Vrátane opravy ich palivových, brzdových systémov, prevodového ústrojenstva a pod.
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Obsluha zdvihákov a pod.
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. diagnostika, technické prehliadky, opravy a pod.
 • stupeň EKR 3 vedenie technickej dokumentácie poľnohospodárskych strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Evidencia spotreby materiálu, pohonných hmôt, mazív, olejov, náhradných dielov, evidencia o pracovných činnostiach a údržbe - STK, základná a generálna údržba.
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie všetkých druhov porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 strojové opracovávanie materiálov na všetkých druhoch poľnohospodárskych strojov alebo mechanizovaných linkách
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie