Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) vykonáva všetky pomocné a bežné strojové operácie na poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Mechanik poľnohospodárskych strojov
Opravár poľnohospodárskych strojov
Pomocný mechanik poľnohospodárskych strojov
Pracovník v dielni poľnohospodárskych strojov
Servisný technik poľnohospodárskych strojov
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08 8341003 - Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
 • stupeň EKR 2 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 2 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 2 metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 nastavovanie, ošetrovanie, údržba a obsluha strojov a zariadení v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 2 základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
  Špecifikácia:
  Jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 2 obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 zostavovanie súčastí poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich montáž
 • stupeň EKR 2 voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie montáže, demontáže a opráv poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 diagnostikovanie porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 meranie parametrov poľnohospodárskych strojov a zariadení, vrátane elektrických veličín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie