Traktorista (poľnohospodárstvo)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Traktorista (poľnohospodárstvo)

Traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. Pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Vodič traktora
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08 8341002 - Traktorista (poľnohospodárstvo)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 2 poľnohospodárska technika
  Špecifikácia:
  Zloženie traktora, jeho konštrukčné časti a prídavné zariadenia.
 • stupeň EKR 2 poľnohospodárske plodiny a buriny
  Špecifikácia:
  Spôsoby pestovania a ošetrovania plodín, ich zber a pozberová úprava.
 • stupeň EKR 2 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
  Špecifikácia:
  Postupy údržby traktora, vrátane prívesného a závesného zariadenia.
 • stupeň EKR 2 poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby miešania a prepravy krmív, prevozu hospodárskych zvierat a vývozu vedľajších živočíšnych produktov a odpadov traktorom.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
 • stupeň EKR 2 technológie používané v poľnohospodárstve
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy traktora
 • stupeň EKR 2 spôsoby vedenia technickej dokumentácie traktora
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy traktora
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 strojový zber poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Vrátane ošetrovania poľnohospodárskych plodín a pozberovej úpravy za pomoci traktora.
 • stupeň EKR 2 spracovanie pôdy v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Orba, sejba, kultivácia pôdy.
 • stupeň EKR 2 obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
 • stupeň EKR 2 kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
 • stupeň EKR 2 nastavovanie, ošetrovanie a údržba traktora, ako aj ťahaného zariadenia v poľnohospodárstve
 • stupeň EKR 2 vedenie technickej dokumentácie traktora
  Špecifikácia:
  Evidencia motorového vozidla, spotreby pohonných hmôt, mazív, olejov a pod.
 • stupeň EKR 2 príprava krmív, preprava hospodárskych zvierat, odstraňovanie vedľajších produktov živočíšnej výroby za pomoci traktora

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie