Traktorista (poľnohospodárstvo)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Traktorista (poľnohospodárstvo) riadi, obsluhuje, stará sa a udržiava traktor a aj ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. Pracuje s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve tak v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Vodič traktora
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08
8341002 - Traktorista (poľnohospodárstvo)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
2
poľnohospodárska technika
Špecifikácia:
Zloženie traktora, jeho konštrukčné časti a prídavné zariadenia.
2
poľnohospodárske plodiny a buriny
Špecifikácia:
Spôsoby pestovania a ošetrovania plodín, ich zber a pozberová úprava.
2
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Špecifikácia:
Postupy údržby traktora, vrátane prívesného a závesného zariadenia.
2
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Spôsoby miešania a prepravy krmív, prevozu hospodárskych zvierat a vývozu vedľajších živočíšnych produktov a odpadov traktorom.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
2
technológie používané v poľnohospodárstve
2
spôsoby obsluhy traktora
2
spôsoby vedenia technickej dokumentácie traktora
2
spôsoby obsluhy traktora
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
strojový zber poľnohospodárskych plodín
Špecifikácia:
Vrátane ošetrovania poľnohospodárskych plodín a pozberovej úpravy za pomoci traktora.
2
spracovanie pôdy v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Orba, sejba, kultivácia pôdy.
2
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
2
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
2
nastavovanie, ošetrovanie a údržba traktora, ako aj ťahaného zariadenia v poľnohospodárstve
2
vedenie technickej dokumentácie traktora
Špecifikácia:
Evidencia motorového vozidla, spotreby pohonných hmôt, mazív, olejov a pod.
2
príprava krmív, preprava hospodárskych zvierat, odstraňovanie vedľajších produktov živočíšnej výroby za pomoci traktora
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.