Pohonič (kočiš)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pohonič (kočiš)

Pohonič (kočiš) riadi, obsluhuje a udržiava konský záprah, ako aj ťahané zariadenie a stará sa o kone.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Vodič konského záprahu
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 9332 - Vodiči povozov a zariadení poháňaných zvieratami
SK ISCO-08 9332000 - Pohonič (kočiš)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Vodič bezmotorových dopravných zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 podmienky prepravy osôb a nákladu
 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
 • stupeň EKR 2 anatómia, fyziológia a morfológia koní
 • stupeň EKR 2 spôsoby starostlivosti o kone
 • stupeň EKR 2 sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
 • stupeň EKR 2 prevádzka konského poťahu
  Špecifikácia:
  na pozemných komunikáciách
 • stupeň EKR 2 spôsoby chovu koní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 zapriahanie a vedenie záprahu pri preprave osôb
 • stupeň EKR 2 napájanie, kŕmenie a pasenie koní
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
 • stupeň EKR 2 príprava koní na transport, ich nakladanie a preprava
 • stupeň EKR 2 základné zaobchádzanie s koňom
 • stupeň EKR 2 bezpečná fixácia koňa na určenom mieste
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie a opravy postrojov a vozov
 • stupeň EKR 2 základný výcvik koňa v ťahu
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie koní a koní na rekreačné využitie
 • stupeň EKR 2 nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
 • stupeň EKR 2 nakladanie s biologickým odpadom
 • stupeň EKR 2 Zapriahanie a vedenie záprahu pri prácach v lese.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie