Pomocný pracovník v akvakultúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v akvakultúre

Pomocný pracovník v akvakultúre vykonáva práce pridelené priamym nadriadeným, najmä údržbu zelene, čistí a udržiava objekty na chov rýb a rybochovné zariadenia. Pomáha pri výlovoch a distribúcií rýb a kŕmi ryby podľa stanovených rozpisov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Chovateľ rýb
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9216 - Pomocní pracovníci v akvakultúre
SK ISCO-08 9216000 - Pomocný pracovník v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 spôsoby výlovu rýb
 • stupeň EKR 2 spôsoby kŕmenia a výživy rýb
 • stupeň EKR 2 metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
 • stupeň EKR 2 spôsoby chovu rýb
  Špecifikácia:
  Základné príčiny zmeneného správania rýb.
 • stupeň EKR 2 základné druhové triedenie rýb
 • stupeň EKR 2 pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
 • stupeň EKR 2 stavby na farme
 • stupeň EKR 2 prostriedky používané na ochranu pred rybožravými predátormi
 • stupeň EKR 2 spôsoby reprodukcie rýb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 výlov rýb zo špeciálnych zariadení a ich expedícia
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie a údržba rybnikárskych zariadení
 • stupeň EKR 2 meliorácia, hnojenie a vápnenie rybníkov
 • stupeň EKR 2 odbahňovanie rybničného dna
 • stupeň EKR 2 obsluha rybárskej mechanizácie, rybničných zariadení a ich údržba
 • stupeň EKR 2 používanie chemických dezinfekčných prostriedkov
 • stupeň EKR 2 kŕmenie a prikrmovanie rýb
  Špecifikácia:
  V závislosti od prírodných podmienok.
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 opravy záťahovej siete a výplet kesera
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie pracovného postupu pri hnojení kaprového rybníka
 • stupeň EKR 2 čistenie a sanitácia sádky pre ryby
  Špecifikácia:
  Používanie chemických dezinfekčných a iných pracovných prostriedkov.
 • stupeň EKR 2 údržba farmy
  Špecifikácia:
  Čistenie odchovných a sádkovacích zariadení pre chov rýb.
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o ryby a ich čistenie
  Špecifikácia:
  Premiestňovanie a distribúcia rýb.
 • stupeň EKR 2 odstraňovanie pobrežných porastov
 • stupeň EKR 2 drobné opravy telesa hrádze
 • stupeň EKR 2 príprava, použitie a údržba náradia a pracovných pomôcok na chov rýb
 • stupeň EKR 2 zaznamenávanie aplikácie krmiva
 • stupeň EKR 2 zaznamenávanie aplikácie hnojív, dezinfekčných a ďalších prostriedkov na chov rýb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie