Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Sezónny pracovník v poľnohospodárstve
Sezónny robotník v poľnohospodárstve
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9213 - Pomocní pracovníci v zmiešanom hospodárstve
SK ISCO-08 9213000 - Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 2 zootechnika
  Špecifikácia:
  Postupy chovu hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 2 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Zariadenia na odpratávanie exkrementov hospodárskych zvierat, napájacie, dojacie, kŕmne zariadenia a pod.
 • stupeň EKR 2 biológia
  Špecifikácia:
  Základy o živých organizmoch (rastliny, živočíchy).
 • stupeň EKR 2 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 2 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje, zariadenia a náradie využívané v rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 2 spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Zásady výživy hospodárskych zvierat a podávania krmív.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
  Špecifikácia:
  Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia.
 • stupeň EKR 2 stavby na farme
  Špecifikácia:
  Maštaľ, dielňa, plôtiky, elektrické ohradníky, silážne a senážne žľaby, senníky, sklady, stavby na spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov zootechnika.
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov zootechnika, prípadne veterinárneho lekára. Pomoc pri veterinárnych zákrokoch.
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o zdravie zvierat
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov zootechnika. Pomocné práce pri odrohovaní a pri ošetrovaní paznechtov.
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov agronóma.
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
 • stupeň EKR 2 manipulácia s materiálom, polotovarmi a výrobkami v skladoch
 • stupeň EKR 2 siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov agronóma.
 • stupeň EKR 2 ručné rytie, kyprenie a pletie
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov agronóma.
 • stupeň EKR 2 ručné pestovanie a zber poľných plodín
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov agronóma.
 • stupeň EKR 2 ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  V rastlinnej a živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 2 údržba farmy
  Špecifikácia:
  Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie vnútorných priestorov farmy, manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.
 • stupeň EKR 2 čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie exkrementov hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vrátane nastieľanie podstieľky, čistenia a dezinfekcie ustajňovacích priestorov.
 • stupeň EKR 2 príprava pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 2 zaznamenávanie aplikácie krmiva
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie