Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe

Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. Čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Sezónny pracovník v živočíšnej výrobe
Sezónny robotník v živočíšnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9212 - Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
SK ISCO-08 9212000 - Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 zootechnika
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o chove hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 1 spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o spôsobe podávania krmív a výžive zvierat.
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Základné protipožiarne opatrenia.
 • stupeň EKR 1 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Mechanizácia v chove hospodárskych zvierat - základné vedomosti o mechanizácii používanej pri chove hospodárskych zvierat - kŕmne linky, zhrňovacie lopaty na odpratávanie maštaľného hnoja, dojacie zariadenia a pod. Spôsoby údržby zariadení v živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 1 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Možnosti použitia strojov v živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 1 zdravie a hygiena pri práci
 • stupeň EKR 1 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
  Špecifikácia:
  V živočíšnej výrobe.
 • stupeň EKR 1 spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
  Špecifikácia:
  Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vykonáva sa podľa pokynov nadriadeného.
 • stupeň EKR 1 pomocné práce pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri pravidelnej údržbe strojov a technológií.
 • stupeň EKR 1 starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
  Špecifikácia:
  Pomoc pri veterinárnych zákrokoch a starostlivosti o choré zvieratá a pomoc pri ošetrovaní paznechtov.
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
 • stupeň EKR 1 ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
 • stupeň EKR 1 čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie maštaľného hnoja
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie maštaľného hnoja, nastieľanie podstieľky, čistenie a dezinfekcia ustajňovacích priestorov.
 • stupeň EKR 1 údržba farmy
  Špecifikácia:
  Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie