Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomáha pri zákrokoch a činnostiach na farme. Čistí a nastieľa ustajňovacie priestory pre zvieratá a udržiava čistotu v priestoroch živočíšnej výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Sezónny pracovník v živočíšnej výrobe
Sezónny robotník v živočíšnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9212 - Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe
SK ISCO-08
9212000 - Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zootechnika
Špecifikácia:
Základné vedomosti o chove hospodárskych zvierat.
2
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o spôsobe podávania krmív a výžive zvierat.
1
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Základné protipožiarne opatrenia.
1
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Mechanizácia v chove hospodárskych zvierat - základné vedomosti o mechanizácii používanej pri chove hospodárskych zvierat - kŕmne linky, zhrňovacie lopaty na odpratávanie maštaľného hnoja, dojacie zariadenia a pod. Spôsoby údržby zariadení v živočíšnej výrobe.
1
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Možnosti použitia strojov v živočíšnej výrobe.
1
zdravie a hygiena pri práci
1
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
1
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Špecifikácia:
Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Vykonáva sa podľa pokynov nadriadeného.
2
pomocné práce pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení
Špecifikácia:
Pomocné práce pri pravidelnej údržbe strojov a technológií.
1
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Špecifikácia:
Pomoc pri veterinárnych zákrokoch a starostlivosti o choré zvieratá a pomoc pri ošetrovaní paznechtov.
1
dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri zaobchádzaní so zvieratami
1
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
1
čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie maštaľného hnoja
Špecifikácia:
Odstraňovanie maštaľného hnoja, nastieľanie podstieľky, čistenie a dezinfekcia ustajňovacích priestorov.
1
údržba farmy
Špecifikácia:
Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.