Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe pripravuje pôdu pred zakladaním úrody, vykonáva výsadbové práce, práce počas vegetačného obdobia, zberové a expedičné práce po dopestovaní plodín.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Pomocný robotník v rastlinnej výrobe
Sezónny pracovník v rastlinnej výrobe
Sezónny robotník v rastlinnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9211 - Pomocní pracovníci v rastlinnej výrobe
SK ISCO-08 9211000 - Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 biológia
  Špecifikácia:
  Základy biológie.
 • stupeň EKR 1 poľnohospodárske plodiny a buriny
  Špecifikácia:
  Rozoznávanie základných poľnohospodárskych plodín a burín.
 • stupeň EKR 1 postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
 • stupeň EKR 1 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 1 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a náradie využívané v rastlinnej výrobe.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane čistenia a údržby pracovného náradia.
 • stupeň EKR 1 naskladnenie, triedenie a expedícia poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 1 ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie
  Špecifikácia:
  Podľa pokynov nadriadeného pracovníka.
 • stupeň EKR 1 ručné pestovanie a zber poľných plodín
 • stupeň EKR 1 siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 1 ručné rytie, kyprenie a pletie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie