Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle

Riadiaci pracovník v ťažobnom priemysle organizuje a riadi banskú výrobu v ťažobných prevádzkach, t.j. v hlbinných baniach a povrchových lomoch, pieskovniach, štrkovniach a tehelniach.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Manažér ťažby
Riaditeľ ťažby v hlbinnej a povrchovej bani
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

viac...
ISCO-08 1322 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08 1322001 - Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ťažbe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológie hlbinného dobývania a razenia
  Špecifikácia:
  Technologický postup a postup prác na činnom pracovisku. Zásady technologického postupu na dobývanie, razenie a vrtno-trhacie práce. Spôsoby navrhovania technických parametrov pre pracovisko ťažby v uhoľnom porube a ťažobnom bloku. Technologické postupy budovania banských objektov.
 • stupeň EKR 7 technológia povrchového dobývania
  Špecifikácia:
  Spôsoby klasifikácie činných a nečinných pracovísk povrchového lomu a základných geometrických, technických a prevádzkových parametrov pri povrchovom dobývaní. Technická charakteristika spôsobov lomového dobývania a spôsoby vypracovania technologických postupov a postupov prác na pracoviskách.
 • stupeň EKR 7 spôsoby dopravy pracovníkov
  Špecifikácia:
  Technologické dopravné zariadenia na dopravu ľudí na ťažbu v bani (uhoľné poruby, ťažobné bloky, dobývky) a lome (lomové steny a etáže). Metódy organizačného zabezpečenia dopravy pracovníkov na činné pracoviská bane a lomu.
 • stupeň EKR 7 technológie dopravy uhlia pásovými dopravníkmi
  Špecifikácia:
  Uzavretý systém mechanizovaného dobývania, prístupové cesty na pracovisko uhoľného porubu a ťažobného bloku, dopravný poriadok bane a lomu, dopravné a komunikačné prepojenie činných pracovísk bane a lomu.
 • stupeň EKR 7 pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
  Špecifikácia:
  Technické a bezpečnostné parametre činných pracovísk hlbinnej bane a povrchového lomu.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania surovín
  Špecifikácia:
  Kapacitné parametre banskej výroby.
 • stupeň EKR 7 geomechanické javy v baniach
  Špecifikácia:
  Geomechanické prejavy horninového masívu na pracoviskách. Bansko-geologické a hydrogeologické podmienky dobývania. Geotechnické prejavy pri ťažbe a dobývaní ložiska.
 • stupeň EKR 7 metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
  Špecifikácia:
  Projekty geotechnických stavieb a objektov bane a lomu. Spôsoby klasifikácie konštrukčných materiálov potrebných na ťažobnú prevádzku.
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
  Špecifikácia:
  Bansko-technická dokumentácia ťažby nerastov. Metódy vyhodnocovania banských a geologických máp a technickej dokumentácie razenia a dobývania. Technické systémy bane a lomu, technické projekty.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v baníctve
  Špecifikácia:
  Riadiace a kontrolné systémy ťažobnej prevádzky. Princípy navrhovania, projektovania, plánovania a ekonomického hodnotenia banskej výroby. Organizácia banskej výroby. Právne predpisy v ťažobnom priemysle.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
  Špecifikácia:
  Výbušniny používané na trhacie a ohňostrojné práce.
 • stupeň EKR 7 metódy hodnotenia stavov nebezpečného ohrozenia na technologických pracoviskách bane a lomu
 • stupeň EKR 7 postupy riadenia a koordinácie činností pri ťažbe
 • stupeň EKR 7 postupy razenia a výstavby geotechnických objektov bane
 • stupeň EKR 7 postupy organizácie a riadenia banskej výroby v štruktúre ťažobnej organizácie
  Špecifikácia:
  Počty a profesijná skladba pracovníkov na činných pracoviskách. Potrebné mechanizmy a zariadenia na pracovisko bane a lomu. Metódy prepočítavania kapacity nakladacích, odťažbových a dopravných zariadení bane a lomu. Metódy definovania kapacitných a kvalitatívnych požiadaviek banskej výroby.
 • stupeň EKR 7 spôsoby ochrany a využívania ložísk nerastov
 • stupeň EKR 7 postupy požiarnej ochrany v podzemí
 • stupeň EKR 7 postupy zabezpečenia chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení a pracovné podmienky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov
  Špecifikácia:
  Vypracovanie koncepcie odmeňovania zamestnancov. Rozpočtovanie vykonávaných prác na technologických pracoviskách bane a lomu. Platové tarify a profesné triedy zamestnancov na ťažbe. Hodnotenie produktivity práce.
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
  Špecifikácia:
  Kontrola technologickej disciplíny na činných pracoviskách bane a lomu.
 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
  Špecifikácia:
  Personálne zabezpečenie činných pracovísk bane a lomu.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
  Špecifikácia:
  Koordinácia činností a pracovníkov pri technologických zmenách banskej výroby.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie materiálnych prostriedkov ťažobnej činnosti pre pracoviská bane a lomu
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie časových plánov razenia a dobývania ložiska
 • stupeň EKR 7 analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani a lome
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
  Špecifikácia:
  Riadenie ťažobných aktivít na činných pracoviskách bane a lomu. Zabezpečovanie súčinnosti jednotlivých pracovných úsekov ťažobnej spoločnosti. Dohliadanie na prácu revírnikov a majstrov vo vymedzenom technologickom úseku (pri hĺbení banských jám, razení banských diel, dobýjaní, vybavovaní a likvidácii porubov so zložitými bansko-geologickými podmienkami a pod.).
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 7 spracovávanie investičných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú a technickú stratégiu ťažobnej spoločnosti
 • stupeň EKR 7 orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 7 monitorovanie kvality vykonaných prác pri razení a ťažbe
 • stupeň EKR 7 organizovanie hlavných a pomocných činností pri razení chodieb a výstavbe podzemných objektov
 • stupeň EKR 7 organizovanie hlavných a pomocných činností pre systém dobývania v ťažobnom bloku
 • stupeň EKR 7 organizovanie dobývania v uhoľnom porube a ťažobných úsekoch
 • stupeň EKR 7 zriaďovanie banských pracovísk
 • stupeň EKR 7 organizácia geotechnických a výstavbových aktivít v bani a lome
 • stupeň EKR 7 organizácia dopravy výstavbových a pomocných materiálov na činné pracoviská
 • stupeň EKR 7 organizácia dodávok a zabezpečovanie energetického vybavenia pracovísk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho pracovníka podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie