Triedič zásielok

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Triedič zásielok rozdeľuje zásielky podľa stanovených kritérií (spravidla podľa príslušných technologických postupov) a zoskupuje ich do celkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4412 - Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb
SK ISCO-08
4412002 - Triedič zásielok
Divízia SK NACE Rev. 2
Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu
Poštár

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
3
poštové tajomstvo
3
poštová prevádzka, druhy poštových zásielok a poštových služieb
3
hospodárska geografia
3
metódy organizácie poštovej prepravy
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
3
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
3
poštové známky a ceniny
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
princípy fungovania a obsluhy automatizovaných triediacich liniek a mechanických zariadení na triedenie zásielok
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príjem zásielok na pošte
3
triedenie poštových zásielok
Špecifikácia:
Ručné a strojové triedenie zásielok, vrátane ich zoskupovania do celkov.
3
oddeľovanie, rovnanie a pečiatkovanie poštových zásielok
3
obsluha automatizovaných triediacich liniek, resp. mechanizačnej techniky pri triedení zásielok
3
spracovávanie a odovzdávanie poštových zásielok na doručenie
3
manipulácia s cennými zásielkami
3
orientácia v technologických postupoch poštových služieb
Špecifikácia:
Orientácia v postupoch automatizovaných poštových technológií, technologických postupoch týkajúcich sa triedenia poštových zásielok a postupoch pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.