Triedič zásielok

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Triedič zásielok

Triedič zásielok rozdeľuje zásielky podľa stanovených kritérií (spravidla podľa príslušných technologických postupov) a zoskupuje ich do celkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4412 - Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb
SK ISCO-08 4412002 - Triedič zásielok
Divízia SK NACE Rev. 2 Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu Poštár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
 • stupeň EKR 3 poštové tajomstvo
 • stupeň EKR 3 poštová prevádzka, druhy poštových zásielok a poštových služieb
 • stupeň EKR 3 hospodárska geografia
 • stupeň EKR 3 metódy organizácie poštovej prepravy
 • stupeň EKR 3 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 3 poštové známky a ceniny
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 princípy fungovania a obsluhy automatizovaných triediacich liniek a mechanických zariadení na triedenie zásielok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 príjem zásielok na pošte
 • stupeň EKR 3 triedenie poštových zásielok
  Špecifikácia:
  Ručné a strojové triedenie zásielok, vrátane ich zoskupovania do celkov.
 • stupeň EKR 3 oddeľovanie, rovnanie a pečiatkovanie poštových zásielok
 • stupeň EKR 3 obsluha automatizovaných triediacich liniek, resp. mechanizačnej techniky pri triedení zásielok
 • stupeň EKR 3 spracovávanie a odovzdávanie poštových zásielok na doručenie
 • stupeň EKR 3 manipulácia s cennými zásielkami
 • stupeň EKR 3 orientácia v technologických postupoch poštových služieb
  Špecifikácia:
  Orientácia v postupoch automatizovaných poštových technológií, technologických postupoch týkajúcich sa triedenia poštových zásielok a postupoch pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie