Petrofyzik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Petrofyzik navrhuje komplex karotážnych meraní na vrtoch a sondách, dozoruje ich realizáciu, preberá namerané dáta - kontroluje ich kvalitu a interpretuje výsledky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08
2114011 - Petrofyzik
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geofyzika
7
geológia
7
hydrogeológia
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
meracie prístroje a systémy
7
metódy geologického projektovania
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
interpretácia karotážnych meraní s cieľom stanovenia sýtenia kolektorských hornín uhľovodíkmi a kontaktov jednotlivých médií v ložisku
7
stanovenie kolektorských vlastností ložiskových hornín
7
interpretácia karotážnych meraní na účely podzemných opráv sond
7
príprava karotážnych podkladov na účely výpočtu zásob a na účely geologického a matematického modelovania
7
preberanie nameraných dát, kontrola ich kvality a interpretácia výsledkov
Špecifikácia:
Napr. kontrola technického stavu vrtov, perforačných prác a pod.
7
interpretácia výsledkov karotážnych meraní na účely zásobníkových vrtov s cieľom interpretácie kolektorských vlastností zásobníkových objektov, ich sýtenia plynom a stanovenia technického stavu vrtu
7
overovanie hermetickosti zásobníkových objektov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)