Doručovateľ zásielok, poštár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Doručovateľ zásielok, poštár dodáva poštové zásielky na odovzdacie miesta (napr. byty, domové schránky, podateľne, vrátnice, recepcie) a poskytuje vybrané služby a produkty zákazníkom. Oznamuje zákazníkom uloženie zásielok na pošte, preberá od nich zásielky, triedi zásielky pre svoj doručovací rajón. Vedie predpísanú evidenciu, zapisuje a vyúčtováva zásielky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Poštový doručovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4412 - Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb
SK ISCO-08
4412001 - Doručovateľ zásielok, poštár
Divízia SK NACE Rev. 2
Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu
Poštár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hospodárska geografia
3
poštové tajomstvo
3
poštová prevádzka, druhy poštových zásielok a poštových služieb
3
poštové známky a ceniny
3
postupy pri poskytovaní peňažných a obstarávateľských poštových služieb
3
právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
3
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
3
sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
organizácia poštovej prevádzky a prepravy
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie reklamácií v oblasti poštových služieb
3
triedenie poštových zásielok
Špecifikácia:
Triedenie poštových zásielok pre určený doručovací rajón.
3
preberanie a zapisovanie zásielok do dodacích dokladov
Špecifikácia:
Vrátane vedenia predpísanej evidencie a vyúčtovania zásielok.
3
príjem a výdaj poštových zásielok
3
doručovanie všetkých druhov poštových zásielok
Špecifikácia:
Najmä listových, reklamných, peňažných poukazov a pod.
3
preberanie a zakladanie poštových zásielok na doručovaciu pochôdzku
3
spracovávanie a odovzdávanie poštových zásielok na doručenie
3
manipulácia s cennými zásielkami
3
vyberanie poštových schránok
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.