Doručovateľ zásielok, poštár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Doručovateľ zásielok, poštár

Doručovateľ zásielok, poštár dodáva poštové zásielky na odovzdacie miesta (napr. byty, domové schránky, podateľne, vrátnice, recepcie) a poskytuje vybrané služby a produkty zákazníkom. Oznamuje zákazníkom uloženie zásielok na pošte, preberá od nich zásielky, triedi zásielky pre svoj doručovací rajón. Vedie predpísanú evidenciu, zapisuje a vyúčtováva zásielky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Poštový doručovateľ
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4412 - Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb
SK ISCO-08 4412001 - Doručovateľ zásielok, poštár
Divízia SK NACE Rev. 2 Poštové služby a služby kuriérov
Príslušnosť k povolaniu Poštár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 hospodárska geografia
 • stupeň EKR 3 poštové tajomstvo
 • stupeň EKR 3 poštová prevádzka, druhy poštových zásielok a poštových služieb
 • stupeň EKR 3 poštové známky a ceniny
 • stupeň EKR 3 postupy pri poskytovaní peňažných a obstarávateľských poštových služieb
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 3 technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
 • stupeň EKR 3 sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 organizácia poštovej prevádzky a prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vybavovanie reklamácií v oblasti poštových služieb
 • stupeň EKR 3 triedenie poštových zásielok
  Špecifikácia:
  Triedenie poštových zásielok pre určený doručovací rajón.
 • stupeň EKR 3 preberanie a zapisovanie zásielok do dodacích dokladov
  Špecifikácia:
  Vrátane vedenia predpísanej evidencie a vyúčtovania zásielok.
 • stupeň EKR 3 príjem a výdaj poštových zásielok
 • stupeň EKR 3 doručovanie všetkých druhov poštových zásielok
  Špecifikácia:
  Najmä listových, reklamných, peňažných poukazov a pod.
 • stupeň EKR 3 preberanie a zakladanie poštových zásielok na doručovaciu pochôdzku
 • stupeň EKR 3 spracovávanie a odovzdávanie poštových zásielok na doručenie
 • stupeň EKR 3 manipulácia s cennými zásielkami
 • stupeň EKR 3 vyberanie poštových schránok
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie