Mineralóg, petrológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mineralóg, petrológ študuje, hodnotí a popisuje minerály/nerasty a horniny, ich genetické vzťahy, zákonitosti vzniku a premeny. Analyzuje a klasifikuje minerály a horniny na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia; interpretuje podmienky ich vzniku, rieši genetickú interpretáciu minerálov a hornín v geodynamickom vývoji litosféry. Je zameraný na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov i hornín s využitím moderných laboratórnych metód.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08
2114005 - Mineralóg, petrológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geológia
7
geochémia
7
mineralógia
7
petrografia
7
gemológia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
7
analyzovanie a klasifikovanie minerálov a hornín na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia
7
identifikácia chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov aj hornín s využitím moderných laboratórnych metód
7
realizácia a vyhodnocovanie chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných laboratórnych rozborov geologických materiálov a látok anorganického a organického pôvodu
7
skúmanie a popisovanie minerálov a hornín, ich genetické vzťahy, zákonitosti vzniku a premeny
7
objasňovanie podmienok vzniku minerálov a hornín, riešenie ich genetickej interpretácie v geodynamickom vývoji litosféry
7
geologický výskum
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    viac...