Palubný sprievodca v leteckej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Palubný sprievodca v leteckej doprave

Palubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje informácie a služby cestujúcim a posádke na palube lietadla. Podieľa sa na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky a uspokojovaní ich potrieb a požiadaviek počas letu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Letuška
Stevard
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5111 - Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08 5111001 - Palubný sprievodca v leteckej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Stevard

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy cestovných dokladov
 • stupeň EKR 4 pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
 • stupeň EKR 4 metódy zaisťovania bezpečnosti letovej prevádzky
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a batožiny
  Špecifikácia:
  Práva a povinnosti cestujúcich, predpisy na cestovnú batožinu v osobnej leteckej doprave (rozmery, hmotnosť a obsah zapísanej a príručnej batožiny – množstvo tekutín, obaly na tekutiny, elektronické zariadenia, medicínske prístroje a zariadenia, nadrozmerné predmety, hudobné nástroje, lieky, detská strava, zakázané predmety ako zbrane, omračujúce zariadenia, predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, výbušniny a zápalné látky a zariadenia a pod.).
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné pokyny pre cestujúcich a posádku lietadla
  Špecifikácia:
  Spôsoby fungovania a obsluhy bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla (bezpečnostných pásov, kyslíkových masiek, záchranných viest, hasiacich prístrojov, únikových šmykľaviek a pod.).
 • stupeň EKR 4 postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy evakuácie cestujúcich, spôsoby komunikácie s agresívnymi alebo rozrušenými cestujúcimi, teroristickými útočníkmi a pod.
 • stupeň EKR 4 odborná terminológia používaná v letectve
  Špecifikácia:
  Aj v cudzom jazyku.
 • stupeň EKR 4 špecifiká stravovania jednotlivých kultúr a náboženstiev

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 podávanie pripravených jedál a nápojov na palube dopravného lietadla, organizácia obsluhy a koordinácia prác medzi palubným a leteckým personálom
  Špecifikácia:
  Servírovanie jedál a nápojov z palubného bufetu.
 • stupeň EKR 4 komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
  Špecifikácia:
  Poskytovanie informácií cestujúcim v lietadle, odpovedanie na otázky týkajúce sa letu. Komunikácia s cestujúcimi v cudzom jazyku.
 • stupeň EKR 4 riešenie problémov vyskytujúcich sa na palube dopravného lietadla a týkajúcich sa bezpečnosti a potrieb cestujúcich alebo posádky
 • stupeň EKR 4 organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z dopravného lietadla, spolupráca na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky v priebehu letu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
  Špecifikácia:
  Organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z lietadla, usádzanie cestujúcich na príslušné miesta v lietadle, ich nasmerovanie k východom z lietadla a pod.
 • stupeň EKR 4 asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
 • stupeň EKR 4 kontrola palubných lístkov
 • stupeň EKR 4 asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim s maloletými deťmi a maloletým deťom bez sprievodu dospelej osoby
 • stupeň EKR 4 asistencia pri ukladaní príručnej batožiny a kontrola jej bezpečného uloženia pred odletom
 • stupeň EKR 4 demonštrácia bezpečnostných pokynov pre cestujúcich a posádku lietadla
  Špecifikácia:
  Názorné ukážky bezpečnostných pokynov v lietadle pred odletom, týkajúcich sa predovšetkým použitia bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla, únikových východov a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola cestujúcich a posádky počas letu
  Špecifikácia:
  Kontrola pohodlia cestujúcich, ich fyzického a psychického stavu (nevoľnosť, závraty, úzkostné stavy,...), bezpečného pripútania a pod.
 • stupeň EKR 4 riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
  Špecifikácia:
  Agresivita alebo rozrušenie cestujúcich, teroristické útoky, evakuácia cestujúcich, silné turbulencie a pod.
 • stupeň EKR 4 poskytovanie prvej pomoci
  Špecifikácia:
  V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim v lietadle.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a kontrola vybavenia pre cestujúcich na palube lietadla
  Špecifikácia:
  Záchranných viest pod sedadlami, prikrývok, vrecúšok pre prípad nevoľnosti, jedál a nápojov v palubnom bufete, novín, časopisov, letákov a pod.
 • stupeň EKR 4 udržiavanie poriadku a čistoty na palube lietadla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie