Palubný sprievodca v leteckej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Palubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje informácie a služby cestujúcim a posádke na palube lietadla. Podieľa sa na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky a uspokojovaní ich potrieb a požiadaviek počas letu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Letuška
Stevard
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5111 - Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08
5111001 - Palubný sprievodca v leteckej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu
Stevard

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy cestovných dokladov
4
pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
4
metódy zaisťovania bezpečnosti letovej prevádzky
4
zásady poskytovania prvej pomoci
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
4
podmienky prepravy osôb a batožiny
Špecifikácia:
Práva a povinnosti cestujúcich, predpisy na cestovnú batožinu v osobnej leteckej doprave (rozmery, hmotnosť a obsah zapísanej a príručnej batožiny – množstvo tekutín, obaly na tekutiny, elektronické zariadenia, medicínske prístroje a zariadenia, nadrozmerné predmety, hudobné nástroje, lieky, detská strava, zakázané predmety ako zbrane, omračujúce zariadenia, predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, výbušniny a zápalné látky a zariadenia a pod.).
4
bezpečnostné pokyny pre cestujúcich a posádku lietadla
Špecifikácia:
Spôsoby fungovania a obsluhy bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla (bezpečnostných pásov, kyslíkových masiek, záchranných viest, hasiacich prístrojov, únikových šmykľaviek a pod.).
4
postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
Špecifikácia:
Metódy a postupy evakuácie cestujúcich, spôsoby komunikácie s agresívnymi alebo rozrušenými cestujúcimi, teroristickými útočníkmi a pod.
4
odborná terminológia používaná v letectve
Špecifikácia:
Aj v cudzom jazyku.
4
špecifiká stravovania jednotlivých kultúr a náboženstiev
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
podávanie pripravených jedál a nápojov na palube dopravného lietadla, organizácia obsluhy a koordinácia prác medzi palubným a leteckým personálom
Špecifikácia:
Servírovanie jedál a nápojov z palubného bufetu.
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Špecifikácia:
Poskytovanie informácií cestujúcim v lietadle, odpovedanie na otázky týkajúce sa letu. Komunikácia s cestujúcimi v cudzom jazyku.
4
riešenie problémov vyskytujúcich sa na palube dopravného lietadla a týkajúcich sa bezpečnosti a potrieb cestujúcich alebo posádky
4
organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z dopravného lietadla, spolupráca na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky v priebehu letu
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
Špecifikácia:
Organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z lietadla, usádzanie cestujúcich na príslušné miesta v lietadle, ich nasmerovanie k východom z lietadla a pod.
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
4
kontrola palubných lístkov
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim s maloletými deťmi a maloletým deťom bez sprievodu dospelej osoby
4
asistencia pri ukladaní príručnej batožiny a kontrola jej bezpečného uloženia pred odletom
4
demonštrácia bezpečnostných pokynov pre cestujúcich a posádku lietadla
Špecifikácia:
Názorné ukážky bezpečnostných pokynov v lietadle pred odletom, týkajúcich sa predovšetkým použitia bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla, únikových východov a pod.
4
kontrola cestujúcich a posádky počas letu
Špecifikácia:
Kontrola pohodlia cestujúcich, ich fyzického a psychického stavu (nevoľnosť, závraty, úzkostné stavy,...), bezpečného pripútania a pod.
4
riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
Špecifikácia:
Agresivita alebo rozrušenie cestujúcich, teroristické útoky, evakuácia cestujúcich, silné turbulencie a pod.
4
poskytovanie prvej pomoci
Špecifikácia:
V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim v lietadle.
4
zabezpečovanie a kontrola vybavenia pre cestujúcich na palube lietadla
Špecifikácia:
Záchranných viest pod sedadlami, prikrývok, vrecúšok pre prípad nevoľnosti, jedál a nápojov v palubnom bufete, novín, časopisov, letákov a pod.
4
udržiavanie poriadku a čistoty na palube lietadla
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.