Vrtný špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vrtný špecialista

Vrtný špecialista zabezpečuje prípravu, výkon a ukončenie vrtných a likvidačných prác, podzemných opráv alebo intenzifikácií sond. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu vrtu, opravy vrtu alebo intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov. Podieľa sa na príprave realizácie - riešenia vstupov a stretov záujmov, odlesnenia, trhacích prác malého rozsahu a pod. Určuje rozsah prípravných a likvidačných prác.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Vrtný inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146012 - Vrtný špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia vrtných prác
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 7 banská geológia
 • stupeň EKR 7 petrografia
 • stupeň EKR 7 banské projektovanie
 • stupeň EKR 7 metódy sondovania
 • stupeň EKR 7 metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  v baníctve
 • stupeň EKR 7 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 7 banské záchranárstvo
 • stupeň EKR 7 technológia podzemných opráv sond

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovávanie a prerokovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie schvaľovania bansko-technických projektov orgánmi banského dozoru
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  V ťažobnom priemysle.
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania objektov a zariadení, ktoré sú súčasťou banskej činnosti
 • stupeň EKR 7 obsluha geologicko-prieskumných zariadení
 • stupeň EKR 7 riadenie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri geologicko-prieskumných a sondážnych prácach v oblasti hlbinnej ťažby a stavebného inžinierstva
 • stupeň EKR 7 zmáhanie tlakových prejavov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie