Vrtný špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vrtný špecialista zabezpečuje prípravu, výkon a ukončenie vrtných a likvidačných prác, podzemných opráv alebo intenzifikácií sond. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu vrtu, opravy vrtu alebo intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov. Podieľa sa na príprave realizácie - riešenia vstupov a stretov záujmov, odlesnenia, trhacích prác malého rozsahu a pod. Určuje rozsah prípravných a likvidačných prác.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Vrtný inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146012 - Vrtný špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia vrtných prác
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
7
banská geológia
7
petrografia
7
banské projektovanie
7
metódy sondovania
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
v baníctve
7
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
banské záchranárstvo
7
technológia podzemných opráv sond
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie a prerokovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
7
zabezpečovanie schvaľovania bansko-technických projektov orgánmi banského dozoru
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
Špecifikácia:
V ťažobnom priemysle.
7
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania objektov a zariadení, ktoré sú súčasťou banskej činnosti
7
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
7
riadenie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
spolupráca pri geologicko-prieskumných a sondážnych prácach v oblasti hlbinnej ťažby a stavebného inžinierstva
7
zmáhanie tlakových prejavov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)