Ložiskový inžinier

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ložiskový inžinier

Ložiskový inžinier zabezpečuje efektívne využitie ložísk uhľovodíkov vo fáze ich rozvoja a ťažby, ako aj ich konverziu na uskladňovanie a geologicky riadi proces otvárky, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Ložiskový špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146011 - Ložiskový špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ložisková geológia
 • stupeň EKR 7 metódy ohodnotenia zásob uhľovodíkov
 • stupeň EKR 7 metódy otvárky, ťažby a úpravy uhľovodíkov
 • stupeň EKR 7 metódy určovania výkonnosti sond a kvality otvárky ložiska
 • stupeň EKR 7 metódy spracovania geologických modelov
 • stupeň EKR 7 metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia geologickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
 • stupeň EKR 7 metódy určovania kvality ložiskového prostredia a ložiskových médií
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 navrhovanie intenzifikačných prác pri ťažbe ložísk
 • stupeň EKR 7 spracovávanie výpočtov zásob uhľovodíkov
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie plánov ťažobnej otvárky a ťažby uhľovodíkov, plánov zabezpečenia a likvidácie banských diel a dokumentácie osobitných zásahov do zemskej kôry
 • stupeň EKR 7 výpočty výkonových parametrov sond
 • stupeň EKR 7 stanovenie a vyhodnocovanie hydrodynamických testov
 • stupeň EKR 7 geologické riadenie a vyhodnocovanie čerpacích skúšok
  Špecifikácia:
  Pri vykonávaní geologických prác a banskej činnosti.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie geologických podkladov na spracovanie plánu ťažby ložiska a skladovanie zemného plynu
  Špecifikácia:
  Spracovanie časového plánu dobývania, vrátane bansko-technických ukazovateľov.
 • stupeň EKR 7 ložisková analýza a prognózy ťažby ložiska
 • stupeň EKR 7 hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností hornín
 • stupeň EKR 7 spracovávanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad BOZP v baníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)
 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie