Ložiskový inžinier

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ložiskový inžinier zabezpečuje efektívne využitie ložísk uhľovodíkov vo fáze ich rozvoja a ťažby, ako aj ich konverziu na uskladňovanie a geologicky riadi proces otvárky, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Ložiskový špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146011 - Ložiskový špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ložisková geológia
7
metódy ohodnotenia zásob uhľovodíkov
7
metódy otvárky, ťažby a úpravy uhľovodíkov
7
metódy určovania výkonnosti sond a kvality otvárky ložiska
7
metódy spracovania geologických modelov
7
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
7
zásady vedenia geologickej dokumentácie
7
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
7
metódy určovania kvality ložiskového prostredia a ložiskových médií
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie intenzifikačných prác pri ťažbe ložísk
7
spracovávanie výpočtov zásob uhľovodíkov
7
vypracovávanie plánov ťažobnej otvárky a ťažby uhľovodíkov, plánov zabezpečenia a likvidácie banských diel a dokumentácie osobitných zásahov do zemskej kôry
7
výpočty výkonových parametrov sond
7
stanovenie a vyhodnocovanie hydrodynamických testov
7
geologické riadenie a vyhodnocovanie čerpacích skúšok
Špecifikácia:
Pri vykonávaní geologických prác a banskej činnosti.
7
zabezpečovanie geologických podkladov na spracovanie plánu ťažby ložiska a skladovanie zemného plynu
Špecifikácia:
Spracovanie časového plánu dobývania, vrátane bansko-technických ukazovateľov.
7
ložisková analýza a prognózy ťažby ložiska
7
hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností hornín
7
spracovávanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie
7
dodržiavanie zásad BOZP v baníctve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov